Papers of 2019

352. Yong-Lai Zhang, Jia-Nan Ma, Sen Liu, Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Zhao-Di Chen, Jiang-Wei Mao, Hong-Bo Sun, A “Yin”-“Yang” complementarity strategy for design and fabrication of dual-responsive bimorph actuators, Nano Energy 104302 (2019).

351. Da Yin, Nai-Rong Jiang, Zhi-Yu Chen, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Roller-assisted adhesion imprinting for high-throughput manufacturing of wearable and stretchable organic light-emitting devices, Adv. Opt. Mater. 1901525 (2019).

350. Yan Wang, Lei Wang Hai-Yu Wang, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Ultrafast spectroscopic study of insulator-semiconductor-semimetal transitions in graphene oxide and its reduced derivatives,J. Phys. Chem. C 123, 22550 (2019).

349. Da Yin, Zhi-Yu Chen, Nai-Rong Jiang, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Wei Han, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Highly transparent and flexible fabric-based organic light emitting devices for unnoticeable wearable displays, Organ. Electron. 76, 105494 (2019).

348. Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Jia-Nan Ma, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Nacre-inspired moisture-responsive graphene actuators with robustness and self-healing properties, Nanoscale 11, 20614 (2019).

347. Yu-Qing Liu, Jia-Rui Zhang, Dong-Dong Hanm Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Versatile electronic skin with biomimetic micronanostructures fabricated using natural reed leaves as templates, ACS Appl. Mater. Interfer. 11, 38084 (2019).

346. Hua Fan, Xiao-Wen Cao, Lei Wang, Zhen-Ze Li, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Control of diameter and numerical aperture of microlens by a single ultra-short laser pulse, Opt. Lett. 44, 5149 (2019).

345. Yuan-Yuan Gao, Yong-Lai Zhang, Bing Han, Lin Zhu, Biao Dong, and Hong-Bo Sun, Gradient assembly of polymer nanospheres and graphene oxide sheets for dual-responsive soft actuators, ACS Appl. Mater. Interf. 11, 37130 (2019).

344. Yu-Shan Liu, Shuang Guo, Jing Feng, Yue-Feng Liu, Yang-Gang Bi, Da Yin, Xu-Lin Zhang, and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of all-inorganic perovskite light-emitting diodes by using F4-TCNQ-doped PTAA as a hole-transport layer, Opt. Lett. 44, 4817 (2019).

343. Yang Chen, Shi-Rong Wang, Nan Zhang, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Thermally-induced wrinkles on PH1000/graphene composite electrode for enhanced efficiency of organic solar cells, Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 201,110075,(2019).

342. Fang-Shun Yi, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Da Yin, Yue-Feng Liu, Jing Feng and Hong-Bo, Sun, Highly flexible and mechanically robust ultrathin Au grid as electrodes for flexible organic light-emitting devices, IEEE Trans. Nanotechnol. 18, 776 (2019).

341. Ran Ding, Ming-Hui An, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Organic single-crystalline semiconductors for light-emitting applications: recent advances and developments, Laser Photonics Rev. 13, 1900009 (2019).

340. Chi Ma, Xiu-Min Gao, Yan-Gang Bi, Fang-Shun Yi , Xu-Lin Zhang, Da Yin, Yue-Feng Liu, Jing Feng, and Hong-Bo Sun,Directly imprinted periodic corrugation on ultrathin metallic electrode for enhanced light extraction in organic light-emitting devices, IEEE Trans. Nanotechol. (2019).

339. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, C. T. Chan, and Hong-Bo Sun, Distinct outcomes by dynamically encircling an exceptional point along homotopic loops, Phys. Rev. A. 99,063831,(2019).

338. Yang Chen, Shi-Rong Wang, Nan Zhang, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Graphene as transparent and conductive electrode for organic optoelectronic devices, Adv. Electron. Mater. 1900247 (2019).

337. Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Jia-Nan Ma, Dan Wang, Xian-Bin Li and Hong-Bo Sun, Quantum confined superfluidics enabled moisture actuation based on unilaterally structured graphene oxide papers, Adv. Mater. 31, 1901585 (2019).

336. Yong-Qin Zhu, Yong-Sen Yu, Yang Zhao, Qi Guo, Xin-Yu Ming, Cheng-Xiu Lei, and Hong-Bo Sun, Fellow, Highly sensitive directional torsion sensor based on a helical panda fiber taper, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 1041 (2019).

335. Yi-Ming Lu, Zhen-Nan Tian, Shuang-Ning Yang, Xue-Qing Liu, Yang Zhao, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, and Hong-Bo Sun, High-efficiency spiral zone plates in sapphire, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 979 (2019).

334. Wei Wang, Yong-Lai Zhang,⁠ Bing Han, Jia-Nan Ma, Jian-Nan Wang, Dong-Dong Han, Zhuo-Chen Ma, Hong-Bo Sun, ⁠A complementary strategy for producing moisture and alkane dual-responsive actuators based on graphene oxide and PDMS bimorph, Sens. Actuators B 290, 133 (2019).

333. Xiu-Yan Fu, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Hong Xia and Hong-Bo Sun, Hierarchically structuring and synchronous photoreduction of graphene oxide films by laser holography for supercapacitors, Opt. Lett. 44, 1714 (2019).

332. Zhi-Shan Hou, Xiao Xiong, Jia-Ji Cao, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian, Xi-Feng Ren and Hong-Bo Sun, On-chip polarization rotators, Adv. Opt. Mater. 7, 1900129 (2019).

331. Shun-Xin Li, Hong Xia, Yi-Shi Xu, Chao Lv, Gong Wang, Yun-Zhi Dai and Hong-Bo Sun, Gold Nanoparticle densely-packed micro/nanowire-based pressure sensors for human motion monitoring and physiological signals detecting, Nanoscale 11, 4925 (2019).

330. Yu-Qing Liu, Zhi-Zhen Jiao, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, and Hong-Bo Sun, Kraft mesh origami for efficient oil−water separation, Langmuir 35, 815 (2019).

329. Qi Guo, Yong-Sen Yu, Zhong-Ming Zheng, Chao Chen , Peng-Long Wang, Zhen-Nan Tian, Yang Zhao, Xin-Yu Ming, Qi-Dai Chen, Han Yang and Hong-Bo Sun,  Femtosecond laser inscribed sapphire fiber Bragg grating for high temperature and strain sensing, IEEE Transactions on Nanotechnology 18, 208 (2019).

328. Lin Zhu, Yuan-Yuan Gao, Bing Han, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Laser fabrication of graphene-based electrothermal actuators enabling predicable deformation, Opt. Lett. 44, 1363 (2019).

327. Su Xu, Jian-Bin Liu, Hao Wang, Ci-Kang Su, and Hong-Bo Sun, Three-dimensional metacrystals with broadband isotropic diamagnetic response and all-angle negative index of refraction, Opt. Lett. 44, 927 (2019).

326. Yong-Lai Zhang, Ye Tian, Huan Wang, Zhuo-Chen Ma, Dong-Dong Han, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Dual-3D femtosecond laser nanofabrication enables dynamic actuation, ACS Nano 13, 4041 (2019).

325. Ran Ding, Feng-Xi Dong, Ming-Hui An, Xue-Peng Wang, Mo-Ran Wang, Xian-Bin Li, Jing Feng and Hong-Bo Sun, High-color-rendering and high-efficiency white organic light-emitting devices based on double-doped organic single crystals, Adv. Funct. Mater. 29, 1807606 (2019).

324. Zhi-Yong Hu, Yun-Lu Sun, Jian-Guan Hua, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser nano-fabrication with extended processing range, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 133 (2019).

323. Yan-Gang Bi, Yue-Feng Liu, Da Yin, Wen-Quan Wang, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Ultrathin metal film as the transparent electrode in ITO-free organic optoelectronic devices, Adv. Opt. Mater. 7, 1800778 (2019).

322. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yan-Gang Bi, Da Yin and Hong-Bo Sun, Recent developments in flexible organic light-emitting devicesAdv. Mater. Technol. 4, 1800371 (2019).

321. Bing Han, Yong-Lai Zhang, Lin Zhu, Ying Li, Zhuo-Chen Ma, Yu-Qing Liu, Xu-Lin Zhang, Xiao-Wen Cao, Qi Dai Chen, Cheng-Wei Qiu, and Hong-Bo Sun, Plasmonic-assisted graphene oxide artificial muscles, Adv. Mater. 31,1806386 (2019).

320. Jian-Guan Hua, Zhi-Yong Hu, Si-Jia Xu, Zhen-Nan Tian, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun,Centimeter-sized aplanatic hybrid diffractive- refractive lens, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 3 (2019).