2021


401. Shu-Wen Zheng, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Chen-Yu Xu, Yang Luo and Hong-Bo Sun 

Observation of quantum-confined exciton states in monolayer WS2 quantum dots by ultrafast spectroscopy†


400. Shu-Wen Zheng, Hai-Yu Wang, Lei Wang, Yang Luo, Bing-Rong Gao and Hong-Bo Sun 

Observation of robust charge transfer under strain engineering in two-dimensional MoS2-WSe2 heterostructures† 


399. XIN CHEN, ZHENG-SHUN LI, HAI-YU WANG, LEI WANG,YUAN-YUAN YUE,YAN-XIA ZHANG,JIANG-LIN DU,YAN WANG,AND HONG-BO SUN, Femtosecond transient absorption spectroscopic study on the electronic structures of graphene oxides, graphene oxide nanoribbons and graphene quantum dots, Vol. 11, No. 10 / 1 Oct 2021 / Optical Materials Express 3486


398. Xin Chen, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Xue-Peng Wang, Yang Luo, Hong-Bo Sun, Electronic structure evolution and exciton energy shifting dynamics in WSe2: from monolayer to bulk, Journal of Physics D: Applied Physics (2021).

 

397. Fu-Yan Dong, Su Xu, Wenrui Guo, Nai-Rong Jiang, Dong-Dong Han, Xing-Yi He, Liu Zhang, Zuo-Jia Wang, Jing Feng, Wenming Su, Hong-Bo Sun, Solar-energy camouflage coating with varying sheet resistance, Nano Energy 77 (2020) 1050957.

396. Qin-Cheng Zhu, Yu Liu, Ming-Hui An, Ran Ding, Gao-Da Ye, Xi Gai, Hai Wang, Ming-Xu Du, Shuo-Nan Chen, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Enhanced performance of white organic light-emitting devices based on ambipolar white organic single crystals, 


395. Shuai Xu, Hua Fan, Zhen-ze Li, Jian-guan Hua, Yan-hao Yu, Lei Wang, Qi-dai Chen, Hong-bo Sun, Ultrafast laser-inscribed nanogratings in sapphire for geometric phase elements,Optics Letters 46 (3), 536-539(2021).


394. Xue-Peng Pan, Qi Guo, Yuan-Da Wu, Shan-Ren Liu, Bo Wang, Xin-Yu Ming, Yong-Sen Yu, Hong-Bo Sun, Femtosecond laser inscribed chirped fiber Bragg gratings, Opt. Lett. (2021)


393. Yi-Ming Lu, Xue-Qing Liu, Lin Zhu, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Vector subtractive manufacturing technology for laser rapid fabrication, Opt. Lett. (2021)


392. Yu-Ting Liu, Xian-Bin Li, Hui Zheng, Nian-Ke Chen, Xue-Peng Wang, Xu-Lin Zhang, Hong-Bo Sun, and Shengbai Zhang, High-Throughput Screening for Phase-Change Memory Materials,  .


391. Yuan-Yuan Yue, Zhuo Wang, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Yang Chen, Dan Wang, Qi-Dai Chen, Bing-Rong Gao, Andrew T S Wee, Cheng-Wei Qiu, and Hong-Bo Sun, Many-particle induced band renormalization processes in few- and mono-layer MoS2, .


390. Nai-Rong Jiang, Yi-Fan Wang, Qing-Feng Dong, Cheng-Da Ge, Zi-Qi Yang, Da Yin, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency and mechanical robustness of flexible perovskite solar cells by using HPbI3 additive, Solar RRL. 2000821 (2021).


389. Ming-Hui An, Ran Ding, Gao-Da Ye, Qin-Cheng Zhu, Ya-Nan Wang, Bin Xu, Mei-Li Xu, Xue-Peng Wang, Wei Wang, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Controllable molecular doping in organic single crystals toward high-efficiency light-emitting devices, .


388. Chi Ma, Xiu-Min Gao, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xue-Mei Wen, Xu-Lin Zhang, Da Yin, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Capillary force-induced printing of stretchable and mechanically stable silver nanowire electrodes with highly ordered alignment for ultra-flexible organic light-emitting devices, IEEE T.Nanotechnol. 20, 99 (2021).

 

387. Feng Yu, Li-Cheng Wang, Yang Chen, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian, Xi-Feng Ren, Hong-Bo Sun, Polarization independent quantum devices with ultra-low birefringence glass waveguides, J. Lightw.Technol. 39, 1451 (2021).


386. Ze-Zheng Li, Xiao-Yan Li, Feng Yu, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian, Hong-Bo Sun, Circular cross-section waveguides processed by multi-foci shaped femtosecond pulses, Opt. Lett. 46, 520 (2021).


385. Yu-Qing Liu, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Jiang-Wei Mao, Jia-Nan Ma, Yong-Lai Zhang, and Hong-Bo Sun, Bioinspired soft robots based on the moisture-responsive graphene oxide,


384. Zhi-Yong Hu, Hang Ren, Hong Xia, Zhen-Nan Tian, Jin-Lei Qi, Mao Wen, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Two-photon polymerization nanomanufacturing based on the definition-reinforcement-solidification (DRS) strategy,  J. Lightw. Technol. 2021.
2020


383.Chi Ma, Yue-Feng Liu, Xiu-Min Gao, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Da Yin, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of organic light-emitting devices by using a directly imprinted nanopillared ultrathin metallic electrode, Opt. Lett. 45, 4879 (2020).

382.Yu-Qing Liu, Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Zhi-Zhen Jiao, Jia-Nan Ma, Hao-Bo Jiang and Han Yang, Three-dimensional micropatterning of graphene by femtosecond laser direct writing technology,  Opt. Lett. 45, 113 (2020)

381. Xiang-Chao Sun, Hong Xia, Xiao-Lu Xu, Chao Lv, Yang Zhao, Ingenious humidity-powered micro-worm with asymmetric biped from single hydrogel,  Sens. Actuators B 322, 128620 (2020).

380.Ming-Hui An, Ran Ding, Qin-Cheng Zhu, Gao-Da Ye, Hai Wang, Ming-Xu Du, Shuo-Nan Chen, Yu Liu, Mei-Li Xu, Ting Xu, Wei Wang, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Well Balanced Ambipolar Organic Single Crystals toward Highly Efficient Light-Emitting Devices,  Adv. Funct. Mater. 30, 2002422 (2020).

379.Su Xu, Fu-Yan Dong, Wen-Rui Guo, Dong-Dong Han, Chao Qian, Fei Gao, Wen-Ming Su, Hong-sheng Chen, Hong-Bo Sun, Cross-wavelength invisibility integrated with various invisibility tactics,  Sci.  Adv.  6, eabb3755 (2020).

378.Wei Wang,  Bing Han,  Yang Zhang,  Qi Li,  Yong‐Lai Zhang,  Dong‐Dong Han and Hong‐Bo Sun, Laser-Induced Graphene Tapes as Origami and Stick-On Labels for Photothermal Manipulation via Marangoni EffectAdv. Funct. Mater. 2006379 (2020).

377.Shuang Guo, Yu-Shan Liu, Xu-Lin Zhang, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xue-Mei Wen, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Improved light extraction in all-inorganic perovskite light-emitting devices with periodic nanostructures by nanoimprinting lithography, Opt. Lett. 45, 5156 (2020).

376.Shu-Wen Zheng, Hai-Yu Wang, Lei Wang, Hai Wang, and Hong-Bo Sun, Layer-Dependent Electron Transfer and Recombination Processes in MoS2/WSe2 Multilayer HeterostructuresPhys. Chem. Lett. 11, 9649 (2020).

375.Xiu-Yan Fu, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Hong Xia and Hong-Bo Sun, Laser fabrication of graphene-based supercapacitors,Photonics Res. 8, 577 (2020)

374.Nian-Ke Chen, Junhyeok Bang, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Dan Wang, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, and Shengbai Zhang, Optical subpicosecond nonvolatile switching and electron-phonon coupling in ferroelectric materialsPhys. Rev. B 102, 184115 (2020).

373.Pin Lv, Zhao-Di Chen, Zhuo-Chen Ma, Jiang-Wei Mao, Bing Han, Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang. Ag nanoparticle ink coupled with graphene oxide cellulose paper: a flexible and tunable SERS sensing platform.

372. Zhuo-Chen Ma, Yong-Lai Zhang, Bing Han, Xin-Yu Hu, Chun-He Li, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser programmed artificial musculoskeletal systems

371. Zhi-Yong Hu, Zhen-Nan Tian, Jian-Guan Hua, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Axially controllable multiple orbital angular momentum beam generator,  .

370. Fu-Yan Dong, Su Xu, Wenrui Guo, Nai-Rong Jiang, Dong-Dong Han, Xing-Yi He, Liu Zhang, Zuo-Jia Wang, Jing Feng, Wenming Su and Hong-Bo Sun, Solar-energy camouflage coating with varying sheet resistance, .

369. Shun-Xin Li, Yi-Shi Xu, Cheng-Long Li, Qi Guo, Gong Wang, Hong Xia, Hong-Hua Fang, Liang Shen and Hong-Bo Sun, Perovskite single-crystal microwire-array photodetectors with performance stability beyond one year, Adv. Mater. 2001998 (2020).

368. Dong-Dong Han, Zhao-Di Chen, Ji-Chao Li, Jiang-Wei Mao, Zhi-Zhen Jiao, Wei Wang, Wei Zhang, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Airflow enhanced solar evaporation based on Janus graphene membranes with stable interfacial floatability, ACS Appl. Mater. Interfer. 12, 25435 (2020).

367. Meng-Dan Qian, Yun-Lu Sun, Zhi-Hong Hu, Xiao-Feng Fang, Jin-Long Zhu, Xu-Dong Fan, Qing Liao, Chang-Feng Wu, Hong-Bo Sun, Fluorescent chemo-sensors based on“dually smart” optical micro/nano-waveguides lithographically fabricated with AIE composite resins, Mater. Horiz. 7, 1782 (2020).

366. Shuang Guo, Yue-Feng Liu, Yu-Shan Liu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Improved performance of pure red perovskite light-emitting devices based on CsPb(Br1-xIx)3 with variable content of iodine and bromine, Opt. Lett. 45, 2724 (2020).

365. Si Gao, Ze-Zheng Li, Zhi-Yong Hu, Feng Yu, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian and Hong-Bo Sun, Diamond optical vortex generator processed by ultraviolet femtosecond laser,Opt. Lett. 45, 2684 (2020).

364. Zhi-Yong Hu, Zhen-Nan Tian, Hua Fan, Jian-Guan Hua, Meng-Dan Qian, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Long focusing range and self-healing Bessel vortex beam generator, Opt. Lett. 45, 2580 (2020).

363. Shun-Xin Li, Hong Xia, Guo-Ping Zhang, Xiao-Lu Xu, Ying Yang, Gong Wang and Hong-Bo Sun, Shape-designable and size-tunable organic-inorganic hybrid perovskite micro-ring resonator arraysAdv. Mater. Technol. 2000051 (2020).

362. Xue-Peng Wang, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Junhyeok Bang, Ryky Nelson, Christina Ertural, Richard Dronskowski, Hong-Bo Sun and Shengbai Zhang, Time-dependent density-functional theory molecular-dynamics study on amorphization of Sc-Sb-Te alloy under optical excitation, npj Comput. Mater. 6, 31 (2020).

361. Zhen-Ze Li, Lei Wang, Hua Fan, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, O-FIB: far-field-induced near-field breakdown for direct nanowriting in an atmospheric environment,  Light: Sci. Appl.  9, 41 (2020).

360. Ji-Hong Zhao, Xian-Bin Li, Qi-Dai Chen, Zhan-Guo Chen and Hong-Bo Sun, Ultrafast laser induced black silicon, from micro-nanostructuring, infrared absorption mechanism, to high performance detecting devices, Mater. Today Nano, 11, 100078 (2020).

359. Chi Ma, Xiu-Min Gao, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Da Yin, Xue-Mei Wen, Yue-Feng Liu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, PFSA-passivated silver nanowire transparent electrodes for highly flexible organic-light-emitting devices with improved stability,  Organ. Electron. 84, 105727 (2020).

358. Bing Han, Yuan-Yuan Gao, Yong-Lai Zhang, Yu-Qing Liu, Zhuo-Chen Ma, Qi Guo, Lin Zhu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Multi-field-coupling energy conversion for flexible manipulation of graphene-based soft robots

357. Yan Wang, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, and Hong-Bo Sun, Transient depolarization spectroscopic study on electronic structure and fluorescence origin of graphene oxide, J. Phys. Chem. Lett. 11, 1483 (2020).

356. Sha Xia, Dan Wang, Nian-Ke Chen, Dong Han, Xian-Bin Li, and Hong-Bo Sun, Evaluation of charged defect energy in two-dimensional semiconductors for nanoelectronics: the WLZ extrapolation method, Ann. Phys. 1900318 (2020).

355. Da Yin, Zhi-Yu Chen, Nai-Rong Jiang, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Wei Han, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Highly flexible fabric-based organic light-emitting devices for conformal wearable displays, Adv. Mater. Technol. 1900942 (2020).

354. Jian-Guan Hua, Hang Ren, Ao Jia, Zhen-Nan Tian, Lei Wang, Saulius Juodkazis, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Convex silica microlens arrays via femtosecond laser writing, Opt. Lett. 45, 636 (2020).

353. Jia-Nan Ma, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Hong-Bo Sun, Programmable deformation of patterned bimorph actuator swarm, Natl. Sci. Rev. 7 (2020).2019

Papers of 2019

352. Yong-Lai Zhang, Jia-Nan Ma, Sen Liu, Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Zhao-Di Chen, Jiang-Wei Mao, Hong-Bo Sun, A “Yin”-“Yang” complementarity strategy for design and fabrication of dual-responsive bimorph actuators, Nano Energy 104302 (2019).

351. Da Yin, Nai-Rong Jiang, Zhi-Yu Chen, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Roller-assisted adhesion imprinting for high-throughput manufacturing of wearable and stretchable organic light-emitting devices, Adv. Opt. Mater. 1901525 (2019).

350. Yan Wang, Lei Wang Hai-Yu Wang, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Ultrafast spectroscopic study of insulator-semiconductor-semimetal transitions in graphene oxide and its reduced derivatives,J. Phys. Chem. C 123, 22550 (2019).

349. Da Yin, Zhi-Yu Chen, Nai-Rong Jiang, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Wei Han, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Highly transparent and flexible fabric-based organic light emitting devices for unnoticeable wearable displays, Organ. Electron. 76, 105494 (2019).

348. Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Jia-Nan Ma, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Nacre-inspired moisture-responsive graphene actuators with robustness and self-healing properties, Nanoscale 11, 20614 (2019).

347. Yu-Qing Liu, Jia-Rui Zhang, Dong-Dong Hanm Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Versatile electronic skin with biomimetic micronanostructures fabricated using natural reed leaves as templates, ACS Appl. Mater. Interfer. 11, 38084 (2019).

346. Hua Fan, Xiao-Wen Cao, Lei Wang, Zhen-Ze Li, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Control of diameter and numerical aperture of microlens by a single ultra-short laser pulse, Opt. Lett. 44, 5149 (2019).

345. Yuan-Yuan Gao, Yong-Lai Zhang, Bing Han, Lin Zhu, Biao Dong, and Hong-Bo Sun, Gradient assembly of polymer nanospheres and graphene oxide sheets for dual-responsive soft actuators, ACS Appl. Mater. Interf. 11, 37130 (2019).

344. Yu-Shan Liu, Shuang Guo, Jing Feng, Yue-Feng Liu, Yang-Gang Bi, Da Yin, Xu-Lin Zhang, and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of all-inorganic perovskite light-emitting diodes by using F4-TCNQ-doped PTAA as a hole-transport layer, Opt. Lett. 44, 4817 (2019).

343. Yang Chen, Shi-Rong Wang, Nan Zhang, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Thermally-induced wrinkles on PH1000/graphene composite electrode for enhanced efficiency of organic solar cells, Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 201,110075,(2019).

342. Fang-Shun Yi, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Da Yin, Yue-Feng Liu, Jing Feng and Hong-Bo, Sun, Highly flexible and mechanically robust ultrathin Au grid as electrodes for flexible organic light-emitting devices, IEEE Trans. Nanotechnol. 18, 776 (2019).

341. Ran Ding, Ming-Hui An, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Organic single-crystalline semiconductors for light-emitting applications: recent advances and developments, Laser Photonics Rev. 13, 1900009 (2019).

340. Chi Ma, Xiu-Min Gao, Yan-Gang Bi, Fang-Shun Yi , Xu-Lin Zhang, Da Yin, Yue-Feng Liu, Jing Feng, and Hong-Bo Sun,Directly imprinted periodic corrugation on ultrathin metallic electrode for enhanced light extraction in organic light-emitting devices, IEEE Trans. Nanotechol. (2019).

339. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, C. T. Chan, and Hong-Bo Sun, Distinct outcomes by dynamically encircling an exceptional point along homotopic loops, Phys. Rev. A. 99,063831,(2019).

338. Yang Chen, Shi-Rong Wang, Nan Zhang, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Graphene as transparent and conductive electrode for organic optoelectronic devices, Adv. Electron. Mater. 1900247 (2019).

337. Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Jia-Nan Ma, Dan Wang, Xian-Bin Li and Hong-Bo Sun, Quantum confined superfluidics enabled moisture actuation based on unilaterally structured graphene oxide papers, Adv. Mater. 31, 1901585 (2019).

336. Yong-Qin Zhu, Yong-Sen Yu, Yang Zhao, Qi Guo, Xin-Yu Ming, Cheng-Xiu Lei, and Hong-Bo Sun, Fellow, Highly sensitive directional torsion sensor based on a helical panda fiber taper, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 1041 (2019).

335. Yi-Ming Lu, Zhen-Nan Tian, Shuang-Ning Yang, Xue-Qing Liu, Yang Zhao, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, and Hong-Bo Sun, High-efficiency spiral zone plates in sapphire, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 979 (2019).

334. Wei Wang, Yong-Lai Zhang,⁠ Bing Han, Jia-Nan Ma, Jian-Nan Wang, Dong-Dong Han, Zhuo-Chen Ma, Hong-Bo Sun, ⁠A complementary strategy for producing moisture and alkane dual-responsive actuators based on graphene oxide and PDMS bimorph, Sens. Actuators B 290, 133 (2019).

333. Xiu-Yan Fu, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Hong Xia and Hong-Bo Sun, Hierarchically structuring and synchronous photoreduction of graphene oxide films by laser holography for supercapacitors, Opt. Lett. 44, 1714 (2019).

332. Zhi-Shan Hou, Xiao Xiong, Jia-Ji Cao, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian, Xi-Feng Ren and Hong-Bo Sun, On-chip polarization rotators, Adv. Opt. Mater. 7, 1900129 (2019).

331. Shun-Xin Li, Hong Xia, Yi-Shi Xu, Chao Lv, Gong Wang, Yun-Zhi Dai and Hong-Bo Sun, Gold Nanoparticle densely-packed micro/nanowire-based pressure sensors for human motion monitoring and physiological signals detecting, Nanoscale 11, 4925 (2019).

330. Yu-Qing Liu, Zhi-Zhen Jiao, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, and Hong-Bo Sun, Kraft mesh origami for efficient oil−water separation, Langmuir 35, 815 (2019).

329. Qi Guo, Yong-Sen Yu, Zhong-Ming Zheng, Chao Chen , Peng-Long Wang, Zhen-Nan Tian, Yang Zhao, Xin-Yu Ming, Qi-Dai Chen, Han Yang and Hong-Bo Sun,  Femtosecond laser inscribed sapphire fiber Bragg grating for high temperature and strain sensing, IEEE Transactions on Nanotechnology 18, 208 (2019).

328. Lin Zhu, Yuan-Yuan Gao, Bing Han, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Laser fabrication of graphene-based electrothermal actuators enabling predicable deformation, Opt. Lett. 44, 1363 (2019).

327. Su Xu, Jian-Bin Liu, Hao Wang, Ci-Kang Su, and Hong-Bo Sun, Three-dimensional metacrystals with broadband isotropic diamagnetic response and all-angle negative index of refraction, Opt. Lett. 44, 927 (2019).

326. Yong-Lai Zhang, Ye Tian, Huan Wang, Zhuo-Chen Ma, Dong-Dong Han, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Dual-3D femtosecond laser nanofabrication enables dynamic actuation, ACS Nano 13, 4041 (2019).

325. Ran Ding, Feng-Xi Dong, Ming-Hui An, Xue-Peng Wang, Mo-Ran Wang, Xian-Bin Li, Jing Feng and Hong-Bo Sun, High-color-rendering and high-efficiency white organic light-emitting devices based on double-doped organic single crystals, Adv. Funct. Mater. 29, 1807606 (2019).

324. Zhi-Yong Hu, Yun-Lu Sun, Jian-Guan Hua, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser nano-fabrication with extended processing range, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 133 (2019).

323. Yan-Gang Bi, Yue-Feng Liu, Da Yin, Wen-Quan Wang, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Ultrathin metal film as the transparent electrode in ITO-free organic optoelectronic devices, Adv. Opt. Mater. 7, 1800778 (2019).

322. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yan-Gang Bi, Da Yin and Hong-Bo Sun, Recent developments in flexible organic light-emitting devicesAdv. Mater. Technol. 4, 1800371 (2019).

321. Bing Han, Yong-Lai Zhang, Lin Zhu, Ying Li, Zhuo-Chen Ma, Yu-Qing Liu, Xu-Lin Zhang, Xiao-Wen Cao, Qi Dai Chen, Cheng-Wei Qiu, and Hong-Bo Sun, Plasmonic-assisted graphene oxide artificial muscles, Adv. Mater. 31,1806386 (2019).

320. Jian-Guan Hua, Zhi-Yong Hu, Si-Jia Xu, Zhen-Nan Tian, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun,Centimeter-sized aplanatic hybrid diffractive- refractive lens, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 3 (2019).2018

Papers of 2018

319. Yu-Shan Liu, Shuang Guo, Fang-Shun Yi, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Highly flexible organic/inorganic hybrid perovskite light-emitting devices based on an ultrathin Au electrode, Opt. Lett. 43, 5524 (2018).

318. Xue-Peng Zhan, Yi-Jun Wang, Yue Su, Mu-Tian Li, Hong-Wei Zang, Hong Xia, Huai-Liang Xu, Bin Liu and Hong-Bo Sun, Micro-nano-texturing inner surfaces of small-caliber high-aspect-ratio and super-hydrophobic artificial vessels using femtosecond laser filamenting pulses, Adv. Mater. Interf. 5, 1801148 (2018).

317. Ji-Hong Zhao , Chun-Hao Li, Xian-Bin Li , Qi-Dai Chen, Zhan-Guo Chen, and Hong-Bo Sun, NIR photodetector based on nanosecond laser-modified siliconIEEE Trans. Electron. Devices, 65, 4905 (2018).

316. Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Jia-Nan Ma, Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Biomimetic graphene actuators enabled by multi-response graphene oxide paper with pre-tailored reduction gradient, Adv. Mater. Technol. 3, 1800258 (2018).

315. Yu-Qing Liu, Yong-lai Zhang, Zhi-Zhen Jiao, Dong-Dong Han and Hong-Bo Sun, Direct drawing of high-performance capacitive sensors on copying tissuesNanoscale 10, 17002 (2018).

314. Xiang-Yang Ren, Sha Xia, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Xue-Peng Wang, Dan Wang, Zhanguo Chen, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Non-phase-separated 2D B-C-N alloys via molecule-like carbon doping in 2D BN: Atomic structures and optoelectronic properties, Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 23106 (2018).

313. Ran Ding, Xue-Peng Wang, Jing Feng, Xian-Bin Li, Feng-Xi Dong, Wei-Quan Tian, Jia-Ren Du, Hong-Hua Fang, Hai-Yu Wang, Takeshi Yamao, Shu Hotta and Hong-Bo Sun, Clarification of molecular doping mechanism in organic single-crystalline semiconductors and their applications in color-tunable light-emitting devices, Adv. Mater. 30, 1801078 (2018).

312. Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Xue-Peng Wang, and Hong-Bo Sun,Phase-change superlattice materials towards low-power-consumption and high-density data storage: microscopic picture, working principles, and optimization, Adv. Funct. Mater. 28, 1803380 (2018).

311. Yan-Gang Bi, Fang-Shun Yi, Jin-Hai Ji, Wen-Quan Wang, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Ultrathin Au electrodes based on a hybrid nucleation layer for flexible organic light-emitting devices, IEEE Trans. Nanotechnol. 17, 1077 (2018).

310. Bing Han, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Carbon-based photothermal actuators, Adv. Funct. Mater. 28, 1802235 (2018).

309. Zhen-Nan Tian, Qi-Dai Chen, Zhi-Yong Hu, Yi-Ke Sun, Yan-Hao Yu, Hong Xia, Hong-BoSun, Mirror-rotation-symmetrical single-focus spiral zone plates, Opt. Lett. 43, 3116 (2018).

308. Da Yin, Nai-Rong Jiang, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang, Ai-Wu Li, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Mechanically robust stretchable organic optoelectronic devices built using a simple and universal stencil-pattern transferring technology, Light Sci. Appl. 7, 35 (2018).

307. Hao-Bo Jiang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Dong-Dong Han, Yun-Yun Song; Luquan Ren, Hong-Bo Sun,Reed leaf-inspired graphene films with anisotropic superhydrophobicity, ACS Appl. Mater. Interf. 10, 18416 (2018).

306. Bing Han, Yong-Lai Zhang, Lin Zhu, Xu-Hui Chen, Zhuo-Chen Ma, Xu-Lin Zhang, Jian-Nan Wang, Wei Wang, Yu-Qing Liu, Hong-Bo Sun, Direct laser scribing of AgNPs@RGO biochip as a reusable SERS sensor for DNA detection, Sens. Actuators B 270, 500 (2018).

305. Xin Chen, Zhuo Wang, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Yuan-Yuan Yue, Hai Wang, Xue-Peng Wang, Andrew T. S. Wee, Cheng-Wei Qiu and Hong-Bo Sun, Investigating the dynamics of excitons in monolayer WSe2 before and after organic super acid treatment, Nanoscale 10, 9436 (2018).

304. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Junhyeok Bang, Xue-Peng Wang, Dong Han, Damien West, Shengbai Zhang and Hong-Bo Sun, Directional forces by momentumless excitation and order-to-order transition in Peierls-distorted solids: The case of GeTe, Phys. Rev. Lett. 120,185701 (2018).

303. Chun-Hao Li, Xue-Peng Wang, Ji-Hong Zhao, De-Zhong Zhang, Xin-Yue Yu, Xian-Bin Li, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Sheng-Ping Ruan, and Hong-Bo Sun, Black silicon IR photodiode supersaturated with nitrogen by femtosecond laser irradiation, IEEE Sensor J. 18,3595 (2018).

302. Yang Chen, Nan Zhang, Yun-Fei Li, Yan-Gang Bi, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Microscale-patterned graphene electrodes for organic light-emitting devices by a simple transfer-pattern strategy, Adv. Opt. Mater. 1701348 (2018).

301. Chun-hao Li, Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Sub-bandgap photo-response of non-doped black-silicon fabricated by nanosecond laser irradiation, Opt. Lett. 43,1710 (2018).

300. Jian-Nan Wang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Jing Feng, Huan Wang, Yan-Hao Yu, Hong-Bo Sun,  Wearable superhydrophobic elastomer skin with switchable wettability, Adv. Funct. Mater. 28,1800625 (2018).

299. Hai Wang, Hai-Yu Wang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Hong-Bo Sun, Fangcheng Huang, Waseem Raja, Andrea Toma, and Remo Proietti Zaccaria, Hybrid-state dynamics of dye molecules and surface plasmon polaritons under ultrastrong coupling regime, Laser Photon. Rev. 12, 1700176 (2018).

298. Xue-Peng Wang, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Electric field analyses on monolayer semiconductors: An example of InSe, Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 6945 (2018).

297. Zhuo-Chen Ma, Qi-Dai Chen, Bing Han, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Femtosecond-laser direct writing of metallic micro/nanostructures: from fabrication strategies to future applications, Small Methods 1700413 (2018).

296. Xiao-Wen Cao, Qi-Dai Chen, Lei Zhang, Zhen-Nan Tian, Qian-Kun Li, Lei Wang, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Single-pulse writing of a concave microlens array, Opt. Lett. 43, 831 (2018).

295. Jian-Nan Wang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Pneumatic smart surfaces with rapidly switchable dominant- and latent-superhydrophobicity, NPG Asia Mater. 10, e470 (2018).

294. Zhen-Nan Tian, Jian-Guan Hua, Feng Yu, Yan-Hao Yu, Hua Liu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Aplanatic zone plate embedded in sapphire, IEEE Photon. Technol. Lett. 30, 509 (2018).

293. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Metal-insulator transition of Ge-Sb-Te superlattice: an electron counting model study, IEEE Trans. Nanotechnol. 17, 140 (2018)

292. Xuan-Yu Zhang, Chao Chen, Yong-Sen Yu, Wei-Hua Wei, Qi Guo, Yong-Yi Chen, Xing Zhang, Lin Qin, Yong-Qiang Ning, Hong-Bo Sun, High-order tilt fiber Bragg gratings with superproposed refractive index modulation, IEEE Photon. J. 10, 7100308 (2018).

291. Zhong-Ming Zheng, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Qi Guo, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser inscribed small-period long-period fiber gratings with dual-parameter sensing, IEEE Sensor J. 18, 1100 (2018).

290. Qiu-Lan Huang, Huai-Liang Xu, Mu-Tian Li, Zhi-Shan Hou, Chao Lv, Xue-Peng Zhan, He-Long Li, Hong Xia, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun. Stretchable PEG-DA hydrogel-based whispering-gallery-mode microlaser with humidity responsiveness, IEEE J. Lightwave Technol. 36, 819 (2018).

289. Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Chao Lv, Hong Xia, Wen-Jing Tian, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, Formation of deep-subwavelength structures on organic materials by femtosecond laser, IEEE J. Quantum Electron. 54, 9200207 (2018).

288. Chao Lv, Xiang-Chao Sun, Hong Xia, Yan-Hao Yu, Gong Wang, Xiao-Wen Cao, Shun-Xin Li, Ying-Shuai Wang, Qi-Dai Chen, Yu-De Yu, and Hong-Bo Sun, Humidity-responsive actuation of programmable hydrogel microstructures based on 3D printingSens. Actuators B 259, 736 (2018).

287. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Wei Quan Tian, Shengbai Zhang, Hong-Bo Sun, Strong electron-polarized atom chain in amorphous phase-change memory Ge-Sb-Te alloy, Acta Mater. 143, 102 (2018).

286. Gong Wang, Hong Xia, Xiang-Chao Sun, Chao Lv, Shun-Xin Li, Bing Han, Qi Guo, Qing Shi, Ying-Shuai Wang and Hong-Bo Sun, Actuator and generator based on moisture-responsive PEDOT: PSS/PVDF composite film,  Sens. Actuators B 255, 1415 (2018).

285. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Jin-Hai Ji, Fang-Shun Yi, Yun-Fei Li, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang and Hong-Bo Sun, Nanostructures induced light harvesting enhancement in organic photovoltaics, Nanophotonics 7, 371 (2018).

284. Wei Guan, Chao Lv, Yi-Shi Xu, Yan-Hao Yu, Hong Xia, Li-Gang Niu, Sen Liu,  Gong Wang, Ying-Shuai Wang and Hong-Bo Sun, Hydrodynamic rotating motion of micromotors from femtosecond laser microfabrication, Sens. Actuators B 259, 97 (2018).2017

Papers of 2017

283. Yun-Fei Li, Jing Feng, Feng-Xi Dong, Ran Ding, Zhen-Yu Zhang, Xu-Lin Zhang, Yang Chen,Yan-Gang Bi, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon-enhanced amplified spontaneous emission from organic single crystal by integrating graphene/copper nanoparticles hybrid nanostructures, Nanoscale 9, 19353 (2017)

282. Yu-Qing Liu, Dong-Dong Han, Zhi-Zhen Jiao, Yan Liu, Hao-Bo Jiang, Xuan-Hang Wu, Hong Ding, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Laser-structured Janus wire mesh for efficient oil–water separation, Nanoscale 9, 17933 (2017).

281. Qian-Kun Li, Yi-Ming Lu, Jian-Guan Hua, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Multilevel phase-type diffractive lens embedded in sapphire,Opt. Lett. 42, 3832 (2017).

280. Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Muhammad Irafn Abid, Qian-Kun Li, Wen-Jing Tian, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Nano-ablation of silica by plasmonic surface wave at low fluence,Opt. Lett. 42, 4447 (2017).

279. Dan Wang, Dong Han, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Damien West, Vincent Meunier, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Charged defects in two-dimensional semiconductors of arbitrary thickness and geometry: Formulation and application to few-layer black phosphorus, Phys. Rev. B 96, 155424 (2017).

278. Lei Wang, Qi-Dai Chen, Xiao-Wen Cao, Buividas R, Wang XW, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun,Plasmonic nano-printing: large-area nanoscale energy deposition for efficient surface texturing, Light Sci. Appl. 6, e17112 (2017).

277. Dan Wang, Xian-Bin Li, Dong Han, Wei Quan Tian and Hong-Bo Sun, Engineering two-dimensional electronics by semiconductor defect physics, Nano Today 16, 30 (2017). 

276. Mo-Ran Wang, Xiang-Yang Ren, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, and Hong-Bo Sun, Electronic excitation induced hydrogen-bond adjustment and lattice control in organic-inorganic hybrid cubic perovskites: a fixed occupation molecular dynamics study. Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 26164 (2017).

275. Nian-Ke Chen, Dong Han, Xian-Bin Li, Feng Liu, Junhyeok Bang, Xue-Peng Wang, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, Shengbai Zhang and Hong-Bo Sun, Giant lattice expansion by quantum stress and universal atomic forces in semiconductors under instant ultrafast laser excitation, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 24735 (2017).

274. Yue-Feng Liu, Ming-Hui An, Yan-Gang Bi, Da Yin, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Flexible efficient top-emitting organic light-emitting devices on silk substrate, IEEE Photon. J. 9, 1943 (2017).

273. Qing Shi, Hong Xia, Pu Li, Ying-Shuai Wang, Lei Wang, Shun-Xin Li, Gong Wang, Chao Lv, Li-gang Niu and Hong-Bo Sun, Photothermal Surface Plasmon Resonance and Interband Transition-Enhanced Nanocomposite Hydrogel Actuators with Hand-Like Dynamic Manipulation, Adv. Opt. Mater. 5, 1700442 (2017).

272. Wei Wang, Yu-Qing Liu, Yan Liu, Bing Han, Huan Wang, Dong-Dong Han, Jian-Nan Wang, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Direct laser writing of superhydrophobic PDMS elastomers for controllable manipulation via Marangoni effect, Adv. Funct. Mater. 2, 1700045 (2017).

271. Dan Wang, Xian-Bin Li and Hong-Bo Sun, Native defects and substitutional impurities in two-dimensional monolayer InSe, Nanoscale 9, 11619 (2017).

270. Xue-Peng Wang, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Qi-Dai Chen, Xiao-Dong Han, Sheng-Bai Zhang and Hong-Bo Sun, Element-specific amorphization of vacancy-ordered GeSbTe for ternary-state phase change memoryActa Mater. 136, 242 (2017).

269. Lei Wang, Bin-Bin Xu, Xiao-Wen Cao, Qian-Kun Li, Wen-Jing Tian, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, Competition between subwavelength and deep-subwavelength structures ablated by ultrashort laser pulsesOptica 4, 637 (2017).

268. Xin-Yue Yu, Ji-Hong Zhao, Chun-Hao Li, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Gold-hyperdoped black silicon with high IR absorption by femtosecond laser irradiation, IEEE Trans. Nanotechnol. 16, 502 (2017).

267. Xia-Li Ou, Ming Xu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Semitransparent and flexible perovskite solar cell with high visible transmittance based on ultrathin metallic electrodes, Opt. Lett. 42, 1958 (2017).

266. Ming Xu, Jing Feng, Zhao-Jun Fan, Xia-Li Ou, Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang and Hong-Bo Sun, Flexible perovskite solar cells with ultrathin Au anode and vapour-deposited perovskite film, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 169, 8(2017).

265. Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Jia-Nan Ma, Yan Liu, Jiang-Wei Mao, Chang-Hao Han, Kai Jiang, Hong-Ran Zhao, Tong Zhang, Huai-Liang Xu and Hong-Bo Sun, Sunlight-reduced graphene oxides as sensitive moisture sensors for smart device design, Adv. Mater. Technol. 2, 1700045 (2017).

264. Hai Wang, Hai-Yu Wang, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Angelica Carrara, Remo Proietti Zaccaria, Hong-Bo Sun and Andrea Toma, Multimode coherent hybrid states: ultrafast investigation of double rabi splitting between surface plasmons and sulforhodamine 101 dyes, Adv. Opt. Mater. 5, 1600857 (2017).

263. Xue-Peng Zhan, Huai-Liang Xu, Chun-Hao Li, Hong-Wei Zang, Chang Liu, Ji-Hong Zhao and Hong-Bo Sun, Remote and rapid micromachining of broadband low-reflectivity black silicon surfaces by femtosecond laser filamentsOpt. Lett. 42, 510 (2017).

262. Zhen-Nan Tian, Feng Yu, Yan-Hao Yu, Jun-Jie Xu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Single-mode unidirectional microcavity laser, Opt. Lett. 42, 1572 (2017).

261. Xue-Qing Liu, Qi-Dai Chen, Kai-Min Guan, Zhuo-Chen Ma, Yan-Hao Yu, Qian-Kun Li, Zhen-Nan Tian and Hong-Bo Sun, Dry-etching-assisted femtosecond laser machining, Laser Photon. Rev. 11, 1600115 (2017).

260. Chun-Hao Li, Ji-Hong Zhao, Xin-Yue Yu, Qi-Dai Chen, Jing Feng, Pei-De Han and Hong-Bo Sun, Sulfur-doped silicon photodiode by ion implantation and femtosecond laser annealing, IEEE Sensor J. 17, 2367 (2017).

259. Xue-Peng Zhan, Ying-Xin Xu, Huai-Liang Xu, Qiu-Lan Huang, Zhi-Shan Hou, Wei Fang, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Towards on-chip unidirectional and single-mode polymer microlaser, IEEE J. Lightwave Technol. 35, 2331 (2017).

258. Xue-Qing Liu, Lei Yu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Mask-free construction of three-dimensional silicon structures by dry etching assisted gray-scale femtosecond laser direct writing, Appl. Phys. Lett. 110, 091602 (2017).

257. Zhuo-Chen Ma, Yong-Lai Zhang, Bing Han, Xue-Qing Liu, Han-Zhuang Zhang, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser direct writing of plasmonic Ag/Pd alloy nanostructures enables flexible integration of robust SERS substrates, Adv. Mater. Technol. 2, 1600270 (2017).

256. Huan Wang, Yong-Lai Zhang, Wei Wang, Hong Ding and Hong-Bo Sun, On-chip laser processing for development of multifunctional microfluidic chips, Laser Photon. Rev. 11, 1600116 (2017).

255. Jing Feng, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi and Hong-Bo Sun, Light manipulation in organic light-emitting devices by integrating micro/nano patterns, Laser Photon. Rev. 11, 1600145(2017).

254. Chao Lv, Hong Xia, Qing Shi, Gong Wang, Ying-Shuai Wang, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Lian-Qing Liu and Hong-Bo Sun, Sensitively humidity-driven actuator based on photopolymerizable PEG-DA films, Adv. Mater. Interf. 4, 1601002 (2017).

253. Ran Ding, Jing Feng, Feng-Xi Dong, Wei Zhou, Yang Liu, Xu-Lin Zhang, Xue-Peng Wang, Hong-Hua Fang, Bin Xu, Xian-Bin Li, Hai-Yu Wang, Shu Hotta and Hong-Bo Sun, Highly efficient three-primary-color organic single-crystal light-emitting devices with balanced carrier injection and transport, Adv. Funct. Mater. 27, 1604659 (2017).

252. Yan-Xia Zhang, Hai-Yu Wang, Zhen-Yu Zhang, Yu Zhang, Chun Sun, Yuan-Yuan Yue, Lei Wang, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Photoluminescence quenching of inorganic cesium lead halides perovskite quantum dots (CsPbX3) by electron/hole acceptorPhys. Chem. Chem. Phys. 19, 1920 (2017).

251. Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Yan-Xia Zhang, Kai-Jiao Li, Xue-Peng Zhan, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Size-dependent one-photon- and two-photon-pumped amplified spontaneous emission from organometal halide CH3NH3PbBr3 perovskite cubic microcrystals, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 2217 (2017).

250. Qian-Kun Li, Jia-Ji Cao, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Yun-Lu Sun, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Fabrication of anti-reflective microstructure on sapphire by femtosecond laser direct writingOpt. Lett. 42, 543 (2017).

249. Rui Ma, Jing Feng, Da Yin and Hong-Bo Sun, Highly efficient and mechanically robust stretchable polymer solar cells with random bucklingOrg. Electron. 43, 77 (2017).

248. Yue-Feng Liu, Yi-Fan Zhang, Ming Xu, Zhen-Yu Zhang, Ji-Fang Tao, Yuan-Dong Gu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Enhanced performance of perovskite light-emitting devices with improved perovskite crystallization, IEEE Photon. J. 9, 1600408 (2017).

247. Muhammad Irfan Abid, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Xue-Wen Wang, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, Angle-multiplexed optical printing of biomimetic hierarchical 3D textures, Laser Photon. Rev. 11, 1600187 (2017).

246. Zhen-Nan Tian, Jian-Guan Hua, Juan Hao, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Micro-buried spiral zone plate in a lithium niobate crystal, Appl. Phys. Lett. 110, 041102 (2017).

245. Lei Wang, Zhuo Wang, Hai-Yu Wang, Gustavo Grinblat, Yu-Li Huang, Dan Wang, Xiao-Hui Ye, Xian-Bin Li, Qiao-Liang Bao, Andrew Thye-Shen Wee, Stefan A. Maier, Qi-Dai Chen, Min-Lin Zhong, Cheng-Wei Qiu and Hong-Bo Sun, Slow cooling and efficient extraction of C-exciton hot carriers in MoS2 monolayer, Nat. Commun. 8, 13906 (2017). 2016

Papers of 2016

244. He-Long Li, Wei Chu, Huai-Liang Xu, Ya Cheng, See-Leang Chin, Kaoru Yamanouchi and Hong-Bo Sun, Simultaneous identification of multi-combustion-intermediates of alkanol-air flames by femtosecond filament excitation for combustion sensing, Sci. Rep. 6, 27340 (2016).

243. Hai Wang, Hai-Yu Wang, Andrea Toma, Taka-aki Yano, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Hong-Bo Sun and Remo Proietti Zaccaria, Dynamics of strong coupling between CdSe quantum dots and surface plasmon polaritons in subwavelength hole array, J. Phys. Chem. Lett. 7, 4648 (2016).

242. Dan Wang, Dong Han, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Nian-Ke Chen, Wei-Quan Tian, Sheng-Bai Zhang and Hong-Bo Sun, Possible n/p-type conductivity of two-dimensional graphene oxide by boron and nitrogen doping: evaluated via constrained excitation, Appl. Phys. Lett. 109, 203113 (2016).

241. Yun-Fei Li, Feng-Xi Dong, Yang Chen, Xu-Lin Zhang, Lei Wang, Yan-Gang Bi, Zhen-Nan Tian, Yue-Feng Liu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, As-grown graphene/copper nanoparticles hybrid nanostructures for enhanced intensity and stability of surface plasmon resonance, Sci. Rep. 6, 37190 (2016).

240. Yue-Feng Liu, Ming-Hui An, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Da Yin, Yi-Fan Zhang, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of organic light-emitting devices with corrugated nanostructures based on soft nano-imprinting lithography, Appl. Phys. Lett. 109, 193301 (2016).

239. Da Yin, Jing Feng, Nai-Rong Jiang, Rui Ma, Yue-Feng Liu and Hong-Bo Sun, Two-dimensional stretchable organic light-emitting devices with high efficiencyACS Appl. Mater. Interf. 8, 31166 (2016).

238. Qian-Kun Li, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Yun-Lu Sun and Hong-Bo Sun, Sapphire-based dammann gratings for UV beam splitting, IEEE Photon. J. 8, 2500208 (2016).

237. Chun-Hao Li, Ji-Hong Zhao, Xin-Yue Yu, Qi-Dai Chen, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Fabrication of black silicon with thermostable infrared absorption by femtosecond laser, IEEE Photon. J. 8, 6805809 (2016).

236. Ming Xu, Jing Feng, Xia-Li Ou, Zhen-Yu Zhang, Yi-Fan Zhang, Hai-Yu Wang and Hong-Bo Sun, Surface passivation of perovskite film by small molecule infiltration for improved efficiency of perovskite solar cellsIEEE Photon. J. 8, 6804807 (2016).

235. Ying-Shuai Wang, Yan Wang, Hong Xia, Gong Wang, Zhen-Yu Zhang, Dong-Dong Han, Chao Lv, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Preparation of Fe3O4-Au–GO nanocomposite for simultaneous treatment of oil /water separation and dye decompositionNanoscale 8, 17451 (2016).

234. Yang Chen, Jing Feng, Feng-Xi Dong, Yun-Fei Li, Yan-Gang Bi, Yuan-Yuan Yue and Hong-Bo Sun, A two-step thermal annealing and HNO3 doping treatment for graphene electrode and its application in small-molecule organic solar cells, Org. Electron. 38, 35 (2016).

233. Wen-Gang Yao, Kai-Min Guan, Zhen-Nan Tian, Jun-Jie Xu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Mode-selecting micro-grating cavity laserIEEE J. Lightwave Technol. 34, 17 (2016).

232. Xia-Li Ou, Ming Xu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Flexible and efficient ITO-free semitransparent perovskite solar cells, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 157, 660 (2016).

231. Zhen-Nan Tian, Xiao-Wen Cao, Wen-Gang Yao, Pei-Xin Li, Yan-Hao Yu, Gen Li, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Hybrid refractive-diffractive optical vortex microlens IEEE Photon. Technol. Lett. 28, 2299 (2016).

230. Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Jia-Nan Ma, Yu-Qing Liu, Bing Han and Hong-Bo Sun, Light mediated manufacture and manipulation of actuators, Adv. Mater. 28, 8328 (2016).

229. Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Kai-Jiao Li, Ming Xu, Hai Wang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Perovskite-cavity complex: the modulated optical characteristics of organometallic halide perovskite CH3NH3PbIxCl3-x doped in length tunable optical micro-cavitiesJ. Phys. Chem. C120, 13295 (2016).

228. Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Yan-Xia Zhang, Ya-Wei Hao, Chun Sun, Yu Zhang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, The Role of trap-assisted recombination in luminescent properties of organometal halide CH3NH3PbBr3 perovskite films and quantum dots, Sci. Rep. 6, 27286 (2016).

227. Si-Ming Sun, Yun-Lu Sun, Bo-Yuan Zheng, Pan Wang, Zhi-Shan Hou, Wen-Fei Dong, Lei Zhang, Qi-Dai Chen, Li-Min Tong and Hong-Bo Sun, Protein-based Y-junction optical micro-splitters with environment-stimulus-actuated adjustments, Sens. Actuators B 232, 571 (2016).

226. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Jin-Hai Ji, Yang Chen, Yu-Shan Liu, Yun-Fei Li, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang and Hong-Bo Sun,Ultrathin and ultrasmooth Au films as transparent electrodes in ITO-free organic light-emitting devices, Nanoscale 8, 10010 (2016).

225. Yun-Cheng Ma, Lei Wang, Kai-Min Guan, Tong Jiang, Xiao-Wen Cao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun,Silicon-based suspended structure fabricated by femtosecond laser direct writing and wet etching, IEEE Photon. Technol. Lett. 28, 1605 (2016).

224. Da Yin, Jing Feng, Rui Ma, Yue-Feng Liu, Yong-Lai Zhang, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun,Efficient and mechanically robust stretchable organic light-emitting devices by a laser-programmable buckling process, Nat. Commun. 7,11573 (2016).

223. Huan Wang, Yong-Lai Zhang, Xia Hong, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Photodynamic assembly (PDA) of nanoparticles (NPs) towards flexible patterningNanoscale Horizons 1, 201 (2016).

222. Qian-Kun Li, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Xue-Qing Liu, Yun-Lu Sun, Qi-Dai Chen, Ji-An Duan and Hong-Bo Sun, Sapphire-based Fresnel zone plate fabricated by femtosecond laser direct writing and wet etching, IEEE Photon. Technol. Lett. 28, 1290 (2016).

221. Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, Bing Han, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Surface and interface engineering of graphene oxides film by controllable photoreduction, Chem. Rec. 16, 1244 (2016).

220. Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Yun-Fei Li, Yu-Qing Liu, Chun-Hao Li and Hong-Bo Sun, Bioinspired few-layer graphene films prepared by template-directed chemical vapor deposition on femtosecond laser-structured Cu foilLaser Photon. Rev. 10, 441 (2016).

219. Jiang-Lin Du, Hai-Yu Wang, Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Yu-Bin Song, Bai Yang and Hong-Bo Sun, Insight into the effect of functional groups on visible-fluorescence emissions of graphene quantum dots, J. Mater. Chem. C 4, 2235 (2016).

218. Jia-Ren Du, Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Xian-Yin Wang, Hai-Ling Tu and Hong-Bo Sun, Exploring long-wave infrared transmitting materials with AxBy form: First-principles gene-like studiesSci. Rep. 6, 21912 (2016).

217. Yu-shan Liu, Jing Feng, Xia-Li Ou, Hai-feng Cui, Ming Xu and Hong-Bo Sun, Ultrasmooth, highly conductive and transparent PEDOT:PSS/silver nanowire composite electrode for flexible organic light-emitting devicesOrg. Electron. 31, 247 (2016).

216. Chao Lv, Hong Xia, Wei Guan, Yun-Lu Sun, Zhen-Nan Tian, Tong Jiang, Ying-Shuai Wang, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Katsuhiko Ariga, Yu-De Yu and Hong-Bo Sun, Integrated optofluidic-microfluidic twin channels: toward diverse application of lab-on-a-chip systemsSci. Rep. 6, 19801 (2016).

215. Yun-Lu Sun, Si-Ming Sun, Bo-Yuan Zheng, Zhi-Shan Hou, Pan Wang, Xu-Lin Zhang, Wen-Fei Dong, Lei Zhang, Qi-Dai Chen, Li-Min Tong and Hong-Bo Sun, Protein-based multi-mode interference optical micro-splittersIEEE Photon. Technol. Lett. 28, 629 (2016).

214. Xue-Peng Zhan, Xu-Lin Zhang, Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu and Hong-Bo Sun, Plasmon-photon coupled modes lasing in a silver-coated hemisphereIEEE Photon. Technol. Lett. 28, 351 (2016).2015

Papers of 2015

213. Zhao-Xu Yan, Yong-Lai Zhang, Wei Wang, Xiu-Yan Fu, Hao-Bo Jiang, Yu-Qing Liu, Prabhat Verma, Satoshi Kawata and Hong-Bo Sun, Superhydrophobic SERS substrates based on silver coated reduced graphene oxide gratings prepared by two-beam laser interference,

212. Zhuo-Chen Ma, Qi-Dai Chen, Bing Han, Xue-Qing Liu, Jun-Feng Song and Hong-Bo Sun, Measurement of two photon absorption cross section of metal ions by a mass sedimentation approach,Sci. Rep. 5, 17712 (2015).

211. Ji-Hong Zhao, Chun-Hao Li, Qi-Dai Chen, Bu-Wen Cheng and Hong-Bo Sun,Surface detection of strain-relaxed Si1-xGex alloys with high Ge-content by optical second-harmonic generation, IEEE J. Quantum Electron. 51, 7000606 (2015).

210. Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Yi Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Yu-Qing Liu, Chun-Dong Wang, Hong-Bo Sun, Flame treatment of graphene oxides: cost-effective production of nanoporous graphene electrode for Lithium-ion batteries, Sci. Rep. 5 17522 (2015).

209. Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Hui Zheng, Wei Quan Tian and Hong-Bo Sun, Boron based two-dimensional crystals: theoretical design, realization proposal and applications, Nanoscale 7, 18863 (2015).

208. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yang Chen, Yu-Shan Liu, Xu-Lin Zhang, Yun-Fei Li, Ming Xu, Yue-Feng Liu, Xiao-Chi Han, and Hong-Bo Sun,Dual-periodic-corrugation-induced broadband light absorption enhancement in organic solar cellsOrg. Electron. 27, 167 (2015).

207. Zhen-Yu Zhang, Xin Chen, Hai-Yu Wang, Ming Xv, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun,Elucidating the band structure and free charge carrier dynamics of pure and Impurities doped CH3NH3PbI3-xClx perovskite thin filmsPhys. Chem. Chem. Phys. 17, 30084 (2015).

206. Jun-Jie Xu, Wen-Gang Yao, Zhen-Nan Tian, Lei Wang, Kai-Min Guan, Ying Xu, Qi-Dai Chen, Ji-An Duan, and Hong-Bo Sun, High curvature concave-convex microlens, IEEE Photon. Technol. Lett. 27, 2465 (2015).

205. Yun-Lu Sun, Qi Li, Si-Ming Sun, Jing-Chun Huang, Bo-Yuan Zheng, Qi-Dai Chen, Zheng-Zhong Shao and Hong-Bo Sun,Aqueous multiphoton lithography with multifunctional silk-centred bio-resistsNat. Commun. 6, 8612 (2015).

204. Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Xiu-Yan Fu and Hong-Bo Sun, Bioinspired underwater superoleophobic membrane based on graphene oxide coated wire mesh for efficient oil/water separationACS Appl. Mater. Interf. 7, 20930 (2015).

203. Hui Zheng, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Yuanping Chen, Hong Xia, S. B. Zhang, and Hong-Bo Sun. Monolayer II-VI semiconductors: A first-principles predictionPhys. Rev. B 92, 115307 (2015).

202. Zhen-Nan Tian, Wen-Gang Yao, Jun-Jie Xu, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Focal varying microlens array,

201. Yun-Lu Sun, Zhi-Shan Hou, Si-Ming Sun, Bo-Yuan Zheng, Jin-Feng Ku, Wen-Fei Dong, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Protein-based three-dimensional whispering-gallery-mode micro-lasers with stimulus responsiveness,Sci. Rep. 5, 12852 (2015).

200. Ran Ding, Jing Feng, Wei Zhou, Xu-Lin Zhang, Hong-Hua Fang, Tong Yang, Hai-Yu Wang, Shu Hotta, and Hong-Bo Sun, Intrinsic polarization and tunable color of electroluminescence from organic single crystal-based light-emitting devicesSci. Rep. 5, 12445,(2015).

199. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Improved efficiency of indium-tin-oxide-free organic light-emitting devices using PEDOT: PSS/ graphene oxide composite anodeOrg. Electron. 26, 81,(2015).

198. Ying-Shuai Wang, Hong Xia, Chao Lv, Lei Wang, Wen-Fei Dong, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Self-propelled micromotors based on Au-mesoporous silica nanorodsNanoscale 7, 11951,(2015).

197. Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Yu-Qing Liu, Hao-Bo Jiang, Bing Han, Xiu-Yan Fu, Hong Ding, Huai-Liang Xu and Hong-Bo Sun, Bioinspired graphene actuators prepared by unilateral UV irradiation of graphene oxide papers, Adv. Funct. Mater. 25, 4548,(2015).

196. Zi-Jian Liu, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Chao Chen, Cong-Cong Zhu, Ai-Hua Meng, Shi-Mei Jing, and Hong-Bo Sun, An optical microfiber taper magnetic field sensor with temperature compensationIEEE Sensor J. 15, 4853,(2015).

195. Xu-Lin Zhang, Jing Feng, Xiao-Chi Han, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Hybrid Tamm plasmon-polariton/microcavity modes for white top-emitting organic light-emitting devicesOptica 2, 579,(2015).

194. Da Yin, Jing Feng, Rui Ma, Xu-Lin Zhang, Yue-Feng Liu, Tong Yang, and Hong-Bo Sun, Stability improved stretchable metallic gratings with tunable grating period in submicron scale,IEEE J. Lightwave Technol.33, 3327,(2015).

193. Chun-Hao Li, Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, Jing Feng, Wei-Tao Zheng, and Hong-Bo Sun, Infrared absorption of femtosecond laser textured silicon under vacuum

192. Cong-Cong Zhu, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Chao Chen, Ju-Fa Liang, Zi-Jian Liu, Ai-Hua Meng, Shi-Mei Jing, and Hong-Bo Sun, Compact Mach-Zehnder interferometer based on tapered hollow optical fiberIEEE Photon. Technol. Lett. 27, 1277 (2015).

191. Xue-Qing Liu, Qi-Dai Chen, Rui Wang, Lei Wang, Xiao-Lin Yu, Jiang-Nan Cao, Yan-Min Zhou and Hong-Bo Sun, Simultaneous femtosecond laser doping and surface texturing for implanting applications

190. Ji-Hong Zhao, Chun-Hao Li, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser direct writing assisted nonequilibriumly doped silicon n+-p photodiodes for light sensingIEEE Sensor J.15, 4259 (2015).

189. Yun-Lu Sun, Si-Ming Sun, Pan Wang, Wen-Fei Dong, Lei Zhang, Bin-Bin Xu, Qi-Dai Chen, Li-Min Tong and Hong-Bo Sun, Customization of protein single-nanowires for optical biosensingSmall 11, 2869 (2015).

188. Huai-Liang Xu, Ya Cheng, See-Leang Chin, Hong-Bo Sun, Femtosecond laser ionization and fragmentation of molecules for environmental sensing,Laser Photon. Rev. 9, 275, (2015).

187. Ying-Shuai Wang, Dan Shao, Lu Zhang, Xu-Lin Zhang, Jing Li, Jing Feng, Hong Xia, Qi-Sheng Huo, Wen-Fei Dong and Hong-Bo Sun, Gold nanorods- silica Janus nanoparticles for theranosticsAppl. Phys. Lett. 106, 173705,(2015).

186. Dan Wang, Dong Han, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Nian-Ke Chen, W. Q. Tian, Damien West, Hong-Bo Sun and S. B. Zhang, Determination of formation and ionization energies of charged defects in two-dimensional materialsPhys. Rev. Lett.114, 196801, (2015) .

185. Jian-An Huang, Yong-Lai Zhang, Hong Ding, and Hong-Bo Sun, SERS-enabled lab-on-a-chip systems

184. Rui Yang, Yong-Sen Yu, Cong-Cong Zhu, Yang Xue, Chao Chen, Xuan-Yu Zhang, Bao-Lin Zhang, and Hong-Bo Sun,PDMS-coated S-tapered fiber for highly sensitive measurements of transverse load and temperatureIEEE Sensor J.15, 3429 (2015).

183. Jin-Feng Ku, Qi-Dai Chen, Xiu-Wen Ma, Yue-De Yang, Yong-Zhen Huang, Huai-Liang Xu, and Hong-Bo Sun,Photonic-molecule single-mode laserIEEE Photon. Technol. Lett.27, 1157 (2015).

182. Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Jiang-Lin Du, Xu-Lin Zhang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon-modulated fluorescence on 2D metallic silver gratingsIEEE Photon. Technol. Lett. 27, 821 (2015).

181. Jian-Nan Wang, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Luke P. Lee and Hong-Bo Sun, Recent developments in superhydrophobic graphene and graphene-related materials: from preparation to potential applications Nanoscale 7, 7101 (2015).

180. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Meng-Jiao Xia, Sheng-Yi Xie, Hai-Yu Wang, Zhitang Song, Shengbai Zhang and Hong-Bo Sun, Origin of high thermal stability of amorphous Ge1Cu2Te3 alloy: A significant Cu-bonding reconfiguration modulated by Te lone-pair electrons for crystallizationActa Mater. 90, 88 (2015).

179. Xue-Peng Zhan, Jin-Feng Ku, Ying-Xin Xu, Xu-Lin Zhang, Jia Zhao, Ying Xu, Wei Fang, Huail-Liang Xu, and Hong-Bo Sun, Unidirectional lasing from a spiral-shaped microcavity of dye-doped polymers fabricated by femtosecond laser direct writing, IEEE Photon. Technol. Lett. 27, 311 (2015).

178. Dong-Xiao Lu, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Huan Wang, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Hong Ding, and Hong-Bo Sun, Solvent tunable PDMS microlens fabricated by femtosecond laser direct writingJ. Mater. Chem. C 3, 1751,(2015).

177. Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Wei Quan Tian, Nian-Ke Chen, Yeliang Wang, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Novel two-dimensional MgB6 crystal: metal-layer stabilized boron kagome lattice Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 1093 (2015).

176. Lei Wang, Qi Li, Hai-Yu Wang, Jing-Chun Huang, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Zheng-Zhong Shao, and Hong-Bo Sun, Ultrafast optical spectroscopy of surface-modified silicon quantum dots: unraveling the underlying mechanism for the ultrabright and color-tunable photoluminescence, Light Sci. Appl. 4, e245 (2015).

175. Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, and Hong-Bo Sun, Moisture-responsive graphene paper prepared by self-controlled photoreductionAdv. Mater. 27, 332 (2015).
2014
class="content_pub"

Papers of 2014

174. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yu-Shan Liu, Yun-Fei Li, Yang Chen, Xu-Lin Zhang, Xiao-Chi Han, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon-polariton mediated red emission from organic light-emitting devices based on metallic electrodes integrated with dual-periodic corrugation, Sci. Rep. 4, 7108 (2014).

173. Xuan-Yu Zhang, Yong-Sen Yu, Chao Chen, Cong-Cong Zhu, Rui Yang, Zi-Jian Liu, Ju-Fa Liang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Point-by-point dip coated long-period gratings in microfibers, IEEE Photon. Technol. Lett. 26, 2503 (2014).

172. Ran Ding, Jing Feng, Xu-Lin Zhang, Wei Zhou, Hong-Hua Fang, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Fabrication and characterization of organic single crystal-based light-emitting devices with improved contact between the metallic electrodes and crystal, Adv. Funct. Mater. 24, 7085, (2014).

171. Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Jiang-Lin Du, Xu-Lin Zhang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Strong coupling in hybrid plasmon-modulated nanostructured cavities, Appl. Phys. Lett. 105, 191117 (2014).

170. Dong-Xu Liu, Yun-Lu Sun Wen-Fei Dong, Rui-Zhu Yang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Dynamic laser prototyping for biomimetic nanofabrication, Laser Photon. Rev. 8, 882, (2014).

169. Ming Xu, Jing Feng, Yu-Shan Liu, Yu Jin, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Effective and tunable light trapping in bulk heterojunction organic solar cells by employing Au-Ag alloy nanoparticles, Appl. Phys. Lett. 105, 153303 (2014).

168. Dong Wu, Jian-Nan Wang, Li-Gang Niu, Xu-Lin Zhang, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Luke P. Lee, and Hong-Bo Sun, Bioinspired Fabrication of High-Quality 3D Artificial Compound Eyes by Voxel-Modulation Femtosecond Laser Writing for Distortion-Free Wide-Field-of-View ImagingAdv. Opt. Mater. 2, 751 (2014).

167. Ying-Shuai Wang, Wen-Fei Dong, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Sheng Huo, Zai-Cheng Sun, and Hong-Bo Sun, One-pot preparation of novel asymmetric structure nanoparticles and its application of catalysis, RSC Adv. 4, 43589(2014).

166. Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Wei-Quan Tian, Dan Wang, Nian-Ke Chen, Dong Han, and Hong-Bo Sun, Slide fastener reduction of graphene oxide edges by calcium: insight from ab initio molecular dynamicsChemPhysChem 15, 2707 (2014).

165. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yun-Fei Li, Yong-Lai Zhang, Yu-Shan Liu, Lu Chen, Yue-Feng Liu, Li Guo, Shu Wei, and Hong-Bo Sun, Arbitrary shape designable microscale organic light-emitting devices by using femtosecond laser reduced graphene oxide as a patterned electrode, ACS Photon. 1, 690 (2014).

164. Ya-Feng Wang, Hai-Yu Wang, Zheng-Shun Li, Jia Zhao, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Wen-Quan Wang, and Hong-Bo Sun, Electron extraction dynamics in CdSe and CdSe/CdS/ZnS quantum dots adsorbed with methyl viologen, J. Phys. Chem. C, 118, 17240 (2014).

163. Hong-Hua Fang, Jie Yang, Jing Feng, Takeshi Yamao, Shu Hotta, and Hong-Bo Sun, Functional organic single crystals for solid-state laser applications, Laser Photon. Rev. 8, 687 (2014).

162. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Polymer encapsulation of flexible top-emitting organic light-emitting devices with Improved light extraction by integrating a microstructureOrg. Electron. 15, 2661 (2014).

161. Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Zi-Ruo Hong, and Hong-Bo Sun, Bioinspired fabrication of superhydrophobic graphene films by two-beam laser interference, Adv. Funct. Mater. 24, 4595 (2014).

160. He-Long Li, Xiang-Ye Wei, Huai-Liang Xu, See-Leang Chin, Kaoru Yamanouchi, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser filamentation for sensing combustion intermediates: a comparative study, Sens. Actuators B 203, 887 (2014).

159. Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Wei-Quan Tian, Nian-Ke Chen, Xu-Lin Zhang, Ye-Liang Wang, Sheng-Bai Zhang, and Hong-Bo Sun, First-principles calculations of a robust two-dimensional boron honeycomb sandwiching a triangular molybdenum layer,Phys. Rev. B 90, 035447 (2014).

158. Bin-Bin Xu, Lei Wang, Zhuo-Chen Ma, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Chao Lv, Bing Han, Xin-Ze Xiao, Xu-Lin Zhang, Yong-Lai Zhang, Kosei Ueno, Hiroaki Misawa, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon mediated programmable optical nanofabrication of oriented silver nanoplate, ACS Nano 8, 6682 (2014).

157. Shi-Yang Lu, Hong-Hua Fang, Jing Feng, Hong Xia, Tie-Qiang Zhang, and Hong-Bo Sun, Highly stable on-chip embedded organic whispering gallery mode lasersIEEE J. Lightwave Technol. 32, 2415 (2014).

156. Lei Wang, Hai-Yu Wang, Hao-Tong Wei, Hao Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, and Hong-Bo Sun, Unraveling charge separation and transport mechanism in aqueous-processed polymer/CdTe nanocrystal hybrid solar cells, Adv. Energy Mater. 4, 1301882 (2014).

155. Xue-Peng Wang, Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Yan Cheng, Xue-Qing Liu, Meng-Jiao Xia, Zhi-Tang Song, Xiao-Dong Han, Sheng-Bai Zhang, and Hong-Bo Sun, Role of nano amorphous interface in crystallization of Sb2Te3  towards nonvolatile phase change memory from first principles insight, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 10810 (2014).

154. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Eliminating angular dispersion in microcavity by employing metamaterials with hyperbolic dispersion as reflectors, IEEE J. Quantum Electron. 50, 348 (2014).

 

153. Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Song-Nan Qu, Yong-Lai Zhang, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, and Hong-Bo Sun, Common origin of green luminescence in carbon nanodots and grapheme quantum dots,  ACS Nano 8, 2541 (2014). 

152. Li Guo, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Hao-Bo Jiang, Dan Wang, Xian-Bin Li, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Laser-mediated programmable N-doping and simultaneous reduction of graphene oxides, Adv. Opt. Mater. 2, 120 (2014).

151. Lei Wang, Qi-Dai Chen, Rui Yang, Bin-Bin Xu, Hai-Yu Wang, Hai Yang, Cheng-Song Huo, Hong-Bo Sun, and Hai-Ling Tu, Rapid production of large-area deep sub-wavelength hybrid structures by femtosecond  laser light-field tailoring, Appl. Phys. Lett. 104, 031904 (2014).

150. Yong-Lai Zhang, Li Guo, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Photoreduction of graphene oxides: methods, properties and applications, Adv. Opt. Mater. 2, 10 (2014).

149. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Improved efficiency of indium-tin-oxide-free flexible organic light-Emitting devices. Org. Electron. 15, 478 (2014).

148. Xuan-Yu Zhang, Yong-Sen Yu, Cong-Cong Zhu, Chao Chen, Rui Yang, Yang Xue, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Miniature end-cpped fiber sensor for refractive index and temperature measurementIEEE Photon. Technol. Lett. 26, 7 (2014). 

147. Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Li-Gang Niu, Tong Jiang, Dong-Xu Liu, Lu Zhang, Ying-Shuai Wang, Dong-Pyo Kim, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Protein-based soft micro-optics fabricated by femtosecond laser direct writing, Light Sci. Appl. 3, e129 (2014).2013

Papers of 2013

146. Ya-Wei  Hao, Hai-Yu  Wang, Zhen-Yu  Zhang, Xu-Lin Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Time-resolved fluorescence anisotropy of surface plasmon coupled emission on metallic gratings, J. Phys. Chem. C 117, 26734 (2013).

145. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yun-Fei Li, Xu-Lin Zhang, Yue-Feng Liu, Yu Jin, and Hong-Bo Sun, Broadband light extraction from white organic light-emitting devices by employing corrugated metallic electrodes with dual periodicity, Adv. Mater. 25, 6969 (2013).

144. Zhen-Nan Tian, Li-Jie Wang, Qi-Dai Chen, Tong Jiang, Li Qin, Li-Jun Wang, and Hong-Bo Sun, Beam shaping of edge-emitting diode lasers using a single double-axial hyperboloidal micro-lens, Opt. Lett. 38, 5414 (2013). 

143. Lei Wang, Hai-Yu Wang, Yan Wang, Shou-Jun Zhu, Yong-Lai Zhang, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Wei Han, Huai-Liang  Xu, Bai  Yang, and  Hong-Bo Sun, Direct observation of quantum confined graphene-like states and novel hybrid states in graphene oxide by transient spectroscopy, Adv. Mater. 25, 6539 (2013).

142. Yu Jin, Jing Feng, Ming Xu, Xu-Lin Zhang, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Matching photocurrent of sub-cells in double-junction organic solar cells via coupling between surface-plasmon-polariton and microcavity modes,

141. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Spectral engineering by flexible tunings of optical Tamm states and Fabry-Perot cavity resonanceOpt. Lett. 38, 4382 (2013).

140. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Hai-Feng Cui, Yi-Fan Zhang, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Fabrication and characterization of Ag film with subnanometer surface roughness as a flexible cathode for inverted top-emitting organic light-emitting devicesNanoscale 5, 10811 (2013).

139. Tong Jiang, Qi-Dai Chen, Jun Zhang,  Zhen-Nan Tian, Li-Gang Niu, Qi-Song Li, Hai-Yu Wang, Li Qin, and Hong-Bo Sun, Monolithic bifocal zone-plate lenses for confocal collimation of laser diodes, Opt. Lett. 38, 3739 (2013). 

138. Chao Chen, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Rui Yang, Cong-Cong Zhu, Chuang Wang, Yang Xue, Feng Zhu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, A compact fiber tip modal interferometer for high-temperature and transverse load measurements, Opt. Lett. 38, 3202 (2013). 

137. Lu Zhang, Wen-Fei Dong, and Hong-Bo Sun, Multifunctional superparamagnetic iron oxide nanoparticles: design, synthesis and biomedical photonic applications, Nanoscale 5, 7664 (2013).

136. Bin-Bin Xu, Yong-Lai Zhang, Shu Wei, Hong Ding, and Hong-Bo Sun, On-chip catalytic microreactors for modern catalysis research, ChemCatChem 5, 2091 (2013).

135. Ya-Wei Hao, Hai-Yu Wang, You-Ju Huang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen, Liang-Bin Li, and Hong-Bo Sun, An evidence of concerted inversion for photon-induced molecular switching of azobenzene using rotation-free azobenzene derivatives, J. Mater. Chem. C 1, 5244  (2013).

134. Lei Wang, Chang-Feng Wu, Hai-Yu Wang, Ya-Feng Wang, Qi-Dai Chen, Wei Han, Wei-Ping Qin, Jason McNeillc, and Hong-Bo Sun, Internal structure-mediated ultrafast energy transfer in self-assembled polymer-blend dots, Nanoscale 5, 7265 (2013).

133. Bin-Bin Xu, Yong-Lai Zhang, Ran Zhang, Lei Wang, Xin-Ze Xiao, Hong Xia, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Programmable assembly of CdTe quantum dots into microstructures by femtosecond laser direct writing, J. Mater. Chem. C 1, 4699 (2013). 

132. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Da Yin, Hai-Feng Cui, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Dan-Dan Zhang, Lei-Shi Liu, Ai-Wu Li, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Viewing-angle independence of white emission from microcavity top-emitting organic light-emitting devices with periodically and gradually changed cavity length, Org. Electron. 14, 1597 (2013).

131. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Light trapping schemes in organic solar cells: A comparison between optical Tamm states and Fabry-Pérot cavity modes, Org. Electron. 14, 1577 (2013).

130. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Strongly localized evanescent optical Tamm states at metal-DBR interface, IEEE J. Lightwave Technol. 31, 1654 (2013).

129. Rui Yang, Yong-Sen Yu, Yang Xue, Chao Chen, Chuang Wang, Feng Zhu, Bao-Lin Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Highly sensitive temperature sensor based on a liquid-sealed S-tapered fiber, IEEE Photon. Technol. Lett. 25, 829 (2013).

128. He-Long Li, Huai-Liang Xu, Bo-Si Yang, Qi-Dai Chen, Tao Zhang, and Hong-Bo Sun, Sensing combustion intermediates by femtosecond filament excitation, Opt. Lett. 38, 1250 (2013).

127. Bin-Bin Xu, Yong-Lai Zhang, Hong Xia, Wen-Fei Dong, Hong Ding, and Hong-Bo Sun, Fabrication and multifunction integration of microfluidic chips by femtosecond laser direct writing, Lab Chip 13, 1677 (2013).

126. Yang Xue, Yong-Sen Yu, Rui Yang, Chuang Wang, Chao Chen, Jing-Chun Guo, Xuan-Yu Zhang, Cong-Cong Zhu, and Hong-Bo Sun, Ultrasensitive temperature sensor based on an isopropanol-sealed optical microfiber taper, Opt. Lett. 38, 1209 (2013).

125. Shuai Zhao, Hong Xia, Dong Wu, Chao Lv, Qi-Dai Chen, Katsuhiko Ariga, Lian-Qing Liu, and Hong-Bo Sun, Mechanical stretch for tunable wetting from topological PDMS film, Soft Matter 9, 4236 (2013).

124. Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Ya-Feng Wang, Ya-Wei Hao, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Wei Han, Bai Yang, and Hong-Bo Sun, Unraveling bright molecule-like state and dark intrinsic state in green-fluorescence graphene quantum dots via ultrafast spectroscopy, Adv. Opt. Mater. 1, 264 (2013).

123. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Anti-reflection resonance in distributed Bragg reflectors-based ultrathin highly absorbing dielectric and its application in solar cells, Appl. Phys. Lett. 102, 103901 (2013).

122. Dong Wu, Si-Zhu Wu, Shuai Zhao, Jia Yao, Jiang-Nan Wang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Rapid controllable fabrication of regular complex microarchitectures by capillary assembly of micropillars and their application in selectively trapping/releasing microparticles, Small 9, 760 (2013).

121. Hong-Hua Fang, Ran Ding, Shi-Yang Lu, Yue-De Yang, Qi-Dai Chen, Jing Feng, Yong-Zhen Huang, and Hong-Bo Sun, Whispering gallery mode lasing from patterned molecular single-crystalline microcavity array, Laser Photon. Rev. 7, 281 (2013).

120. Bin-Bin Xu, Yong-Lai Zhang, Wen-Yi Zhang, Xue-Qing Liu, Jian-Nan Wang, Dan-Dan Zhang, Hao-Bo Jiang, Ran Zhang, and Hong-Bo Sun, Silver coated rose petal: a green, facile, low-cost and sustainable fabrication of SERS substrate with unique superhydrophobicity and high efficiency, Adv. Opt. Mater. 1, 56 (2013).

119. Jing-Chun Guo, Yong-Sen Yu, Yang Xue, Chao Chen, Rui Yang, Chuang Wang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Compact long-period fiber gratings based on periodic microchannels, IEEE Photon. Technol. Lett. 25, 111 (2013).

118. Hong-Hua Fang, Shi-Yang Lu, Xue-Peng Zhan, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, Xing-Yuan Liu, and Hong-Bo Sun, Low threshold melt-processed two-photon organic surface emitting upconversion lasers, Org. Electron. 14, 762 (2013).

117. Chao Chen, Yong-Sen Yu, Rui Yang, Chuang Wang, Jing-Chun Guo, Yang Xue, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Reflective optical fiber sensors based on tilted fiber bragg gratings fabricated with femtosecond laser, IEEE J. Lightwave Technol. 31, 455 (2013).

116. Lei Wang, Zhen-Hua Lv, Xiao-Feng Lin, Qi-Dai Chen, Bin-Bin Xu, and Hong-Bo Sun, Rapid fabrication of large-area periodic structures by multiple exposure of two-beam interference, IEEE J. Lightwave Technol. 31, 276 (2013).

115. Hong-Hua Fang, Shi-Yang Lu, Lei Wang, Ran Ding, Hai-Yu Wang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Preparation and time-resolved fluorescence study of RGB organic crystals, Org. Electron. 14, 389 (2013).

114. Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Yi-Yang Sun, Yong-Lai Zhang, Dong Han, Wei-Quan Tian, Wen-Quan Wang, Yi-Song Zheng, Sheng-Bai Zhang, and Hong-Bo Sun, Theoretical characterization of reduction dynamics for graphene oxide by alkaline-earth metals, Carbon 52, 122 (2013).2012

2012

113. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Optical Tamm states enhanced broad-band absorption of organic solar cells

112. Hong-Hua Fang, Ran Ding, Shi-Yang Lu, Xu-Lin Zhang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Flexible lasers based on the microstructed single-crystalline ultrathin filmsJ. Mater. Chem. 22, 24139 (2012).

111. Lu Zhang, Quan Luo, Fan Zhang, Dong-Mei Zhang, Ying-Shuai Wang, Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Jun-Qiu Liu, Qi-Sheng Huo, and Hong-Bo Sun, High-performance magnetic antimicrobial Janus nanorods decorated with Ag nanoparticlesJ. Mater. Chem. 22, 23741 (2012).

110. Bin-Bin Xu, Ran Zhang, Huan Wang, Xue-Qing Liu, Zhuo-Chen Ma, Qi-Dai Chen, Xin-Ze Xiao, Bing Han, and Hong-Bo Sun, Laser patterning of conductive gold micronanostructures from nanodotsNanoscale 4, 6955 (2012).

109. Yong-Lai Zhang, Hong Xia, Eunkyoung Kim, and Hong-Bo Sun, Recent developments in superhydrophobic surfaces with unique structural and functional propertiesSoft Matter 8, 11217 (2012).

108. Lu Zhang, Ying-Shuai Wang, Yang Yang, Fan Zhang, Wen-Fei Dong, Sheng-Yan Zhou, and Hong-Bo Sun, Magnetic/upconversion luminescent mesoparticles of Fe3O4@LaF3: Yb3+, Er3+ for dual-modal bioimagingChem. Commun. 48, 11238 (2012).

107. Yu Jin, Jing Feng, Xu-Lin Zhang, Ming Xu, Yan-Gang Bi, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Surface-plasmon enhanced absorption in organic solar cells by employing a periodically corrugated metallic electrode, 

106. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Hai-Feng Cui, Da Yin, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Highly flexible inverted organic solar cells with improved performance by using an ultrasmooth Ag cathodeAppl. Phys. Lett. 101, 133303 (2012).

105. Rui Yang, Yong-Sen Yu, Chao Chen, Yang Xue, Xu-Lin Zhang, Jing-Chun Guo, Chuang Wang, Feng Zhu, Bao-Lin Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, S-tapered fiber sensors for highly sensitive measurement of refractive index and axial strainIEEE J. Lightwave Technol. 30, 3126 (2012).

104. Yan He, Bai-Ling Huang, Dong-Xiao Lu, Jia Zhao, Bin-Bin Xu, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Juan Wang, Yong-Lai Zhang, and Hong-Bo Sun, "Overpass" at the junction of a crossed microchannel: An enabler for 3D microfluidic chipsLab Chip 12, 3866 (2012).

103. Xiao-Feng Lin, Guo-Qing Hu, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Qi-Song Li, Andreas Ostendorf, and Hong-Bo Sun, A light-driven turbine-like micro-rotor and study on its light-to-mechanical power conversion efficiencyAppl. Phys. Lett. 101, 113901 (2012).

102. Yu Jin, Jing Feng, Yan-Hui Wang, Ming Xu, Tian Lan, Yan-Gang Bi, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Improved performance of ITO-free organic solar cells using low work-function and periodically corrugated metallic cathodeIEEE Photon. J. 4, 1737 (2012).

101. Ru-Long Jin, Yan-Hao Yu, Han Yang, Feng Zhu, Qi-Dai Chen, Mao-Bin Yi, and Hong-Bo Sun, Anomalous electro-optic effect in polar liquid filmsIEEE J. Quantum Electron. 48, 1310 (2012).

100. Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Zhi Jin, Eunkyoung Kim, and Hong-Bo Sun, Biomimetic graphene films and their propertiesNanoscale 4, 4858 (2012).

99. Jing-Chun Guo, Yong-Sen Yu, Xu-Lin Zhang, Chao Chen, Rui Yang, Chuang Wang, Rui-Zhu Yang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Compact long-period fiber gratings with resonance at second-order diffractionIEEE Photon. Technol. Lett. 24, 1393 (2012).

98. Yun-Lu Sun, Dong-Xu Liu, Wen-Fei Dong, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Tunable protein harmonic diffractive micro-optical elementsOpt. Lett. 37, 2973 (2012).

97. Hong-Hua Fang, Jie Yang, Ran Ding, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Top down fabrication of organic nanocrystals by femtosecond laser induced transfer methodCrystEngComm 14, 4596 (2012).

96. Lei Wang, Hai-Yu Wang, Hong-Hua Fang, Hai Wang, Zhi-Yong Yang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen, Wei Han, and Hong-Bo Sun, Universal electron injection dynamics at nano interfaces in dye-sensitized solar cells

95. Rui-Zhu Yang, Wen-Fei Dong, Xiang Meng, Xu-Lin Zhang, Yun-Lu Sun, Ya-Wei Hao, Jing-Chun Guo, Wen-Yi Zhang, Yong-Sen Yu, Jun-Feng Song, Zhi-Mei Qi, and Hong-Bo Sun, Nanoporous TiO2/polyion thin film-coated long period grating sensors for direct measuring low molecule weight analytesLangmuir 28, 8814 (2012).

94. Ran Ding, Hong-Hua Fang, Ying Wang, Shi-Yang Lu, Xu-Lin Zhang, Lei Wang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Distributed feedback lasing from thin organic crystal based on active waveguide grating structures

93. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Highly flexible and efficient top-emitting organic light-emitting devices with ultrasmooth Ag anode, Opt. Lett. 37, 1796  (2012). 

92. Ran Zhang, Bin-Bin Xu, Xue-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Ying Xu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, High efficiency SERS test stripChem. Commun. 48, 5913 (2012).

91. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, and Hong-Bo Sun, FDTD study on the invisibility performance of two-dimensional cylindrical cloak with off-plane incidenceIEEE J. Lightwave Technol. 30, 1835 (2012).

90. Yu Jin, Jing Feng, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Yu Bai, Lu Chen, Tian Lan, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Solving efficiency-stability tradeoff in top-emitting organic light-emitting devices by employing periodically corrugated metallic cathodeAdv. Mater. 24, 1187 (2012).

89. Ru-Long Jin, Yan-Hao Yu, Han Yang, Feng Zhu, Qi-Dai Chen, Mao-Bin Yi, and Hong-Bo Sun, Electro-optical detection based on large Kerr effect in polymer-stabilized liquid crystalsOpt. Lett. 37, 842 (2012).

88. Hong-Hua Fang, Ran Ding, Shi-Yang Lu, Lei Wang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Direct laser interference ablating nanostructures on organic crystalsOpt. Lett. 37, 686 (2012).

87. Li Guo, Rui-Qiang Shao, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Bin-Bin Xu, Qi-Dai Chen, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Bandgap tailoring and synchronous microdevices patterning of graphene oxidesJ. Phys. Chem. C 116, 3594 (2012).

86. Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Rui-Zhu Yang, Xiang Meng, Lu Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Dynamically tunable protein microlensesAngew. Chem. Int. Ed. 51, 1558 (2012).

85. Bing-Rong Gao, Hai-Yu Wang, Hai Wang, Zhi-Yong Yang, Lei Wang, Ying Jiang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Investigation of polaron pair dynamics in poly(3-hexylthiophene) film by time resolved spectroscopyIEEE J. Quantum Electron. 48, 425 (2012).

84. Jian-Nan Wang, Rui-Qiang Shao, Yong-Lai Zhang, Li Guo, Hao-Bo Jiang, Dong-Xiao Lu, and Hong-Bo Sun, Biomimetic graphene surfaces with superhydrophobicity and iridescenceChem. Asian J. 7, 301 (2012). 

83. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yun-Fei Li, Yu Jin, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of organic light-emitting devices with metallic electrodes by integrating periodically corrugated structure, Appl. Phys. Lett. 100, 053304 (2012). 

82. Li Guo, Yong-Lai Zhang, Rui-Qiang Shao, Sheng-Yi Xie, Jian-Nan Wang, Xian-Bin Li, Fan Jiang, Hao-Bo Jiang, Qi-Dai Chen, Tong Zhang, and Hong-Bo Sun, Two-beam-laser interference mediated reduction, patterning and nanostructuring of graphene oxide for flexible humidity sensing device

81. Bin-Bin Xu, Ran Zhang, Xue-Qing Liu, Huan Wang, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Lei Wang, Zhuo-Chen Ma, Jin-Feng Ku, Feng-Shou Xiao, and Hong-Bo Sun, On-chip fabrication of silver microflower arrays as a catalytic microreactor for allowing in-situ SERS monitoringChem. Commun. 48, 1680 (2012). 

80. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yang-Gang Bi, Jun-Feng Song, Yu Jin, Yu Bai, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Omnidirectional emission from top-emitting organic light-emitting devices with microstructured cavity, 

79. Hong-Hua Fang, Ran Ding, Shi-Yang Lu, Jie Yang, Xu-Lin Zhang, Rui Yang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Distributed feedback lasers based on thiophene/phenylene co-oligomer single crystalsAdv. Funct. Mater. 22, 33 (2012).
2011

Papers of 2011

78. Bin-Bin Xu, Zhuo-Chen Ma, Huan Wang, Xue-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Xu-Lin Zhang, Ran Zhang, Hao-Bo Jiang, and Hong-Bo Sun, A SERS-active microfluidic device with tunable surface plasmon resonances, Electrophoresis, 32, 3378 (2011).

77. Rui Yang, Yong-Sen Yu, Yang Xue, Chao Chen, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Single S-tapered fiber Mach-Zehnder interferometers, Opt. Lett. 36, 4482 (2011).

76. Dong Wu, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Shuai Zhao, Hao Zhang, Jian-Nan Wang, Hong-Bo Sun, and Lei Jiang, Facile creation of hierarchical PDMS microstructures with extreme underwater superoleophobicity for anti-oil application in microfluidic channels, Lab Chip. 11, 3873 (2011).

75. Xu-Lin Zhang, Jing Feng, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, and Hong-Bo Sun, Grating amplitude effect on electroluminescence enhancement of corrugated organic light-emitting devices, Opt. Lett. 36, 3915 (2011).

74. Rui Yang, Yong-Sen Yu, Chao Chen, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Rapid fabrication of micro-hole array structured optical fibers, Opt. Lett. 36, 3879 (2011).

73. Yu Bai, Jing Feng, Yue-Feng Liu, Jun-Feng Song, Janne Simonen, Yu Jin, Qi-Dai Chen, Jian Zi, and Hong-Bo Sun, Outcoupling of trapped optical modes in organic light-emitting devices with one-step fabricated periodic corrugation by laser ablation, Org. Electron. 12, 1927 (2011).

72. Bin-Bin Xu, Zhuo-Chen Ma, Lei Wang, Ran Zhang, Li-Gang Niu, Zhe Yang, Yong-Lai Zhang, Wan-Hua Zheng, Bing Zhao, Ying Xu, Qi-Dai Chen, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Localized flexible integration of high-efficiency surface enhanced Raman scattering (SERS) monitors into microfluidic channels, Lab Chip 11, 3347 (2011).

71. Lei Wang, Bin-Bin Xu, Qi-Dai Chen, Zhuo-Chen Ma, Ran Zhang, Qing-Xue Liu, and Hong-Bo Sun, Maskless laser tailoring of conical pillar arrays for antireflective biomimetic surfaces, Opt. Lett. 36, 3305 (2011).

70. Bing-Rong Gao, Hai-Yu Wang, Zhi-Yong Yang, Hai Wang, Lei Wang, Ying Jiang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, Yu-Peng Li, Yu-Guang Ma, and Hong-Bo Sun, Comparative time resolved study of two aggregation induced emissive molecules, J. Phys. Chem. C. 115, 16150 (2011).

69. Ya-Wei Hao, Hai-Yu Wang, Ying Jiang, Qi-Dai Chen, Kosei Ueno, Wen-Quan Wang, Hiroaki Misawa, and Hong-Bo Sun, Hybrid states dynamics of gold nanorods/dye J-aggregate under strong coupling, Angew. Chem. Int. Ed. 50, 7824 (2011).

68. Dong Wu, Jian-Nan Wang, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Shuai Zhao, Hao Zhang, Hong-Bo Sun, and Lei Jiang, Three-level biomimetic rice leaf surfaces with controllable anisotropic sliding, Adv. Funct. Mater. 21, 2927 (2011).

67. Lu Zhang, Fan Zhang, Ying-Shuai Wang, Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Jun-Feng Song, Qi-Sheng Huo, and Hong-Bo Sun, Magnetic colloidosomes fabricated by Fe3O4–SiO2 hetero-nanorods, Soft Matter 7, 7375 (2011).

66. Lei Wang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Ling-Yun Pan, Ying Jiang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Transient absorption spectroscopic study on band-structure-type change in CdTe/CdS core-shell quantum dots, IEEE J. Quantum Electron. 47, 1177 (2011)

65. Ying Jiang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Ya-Wei Hao, Chun-Hu Xun, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Wei Sun, Chun-Hua Yan, and Hong-Bo Sun, Excited state dynamics of 2-MPT-derived fluorescent molecular switches, IEEE J. Quantum Electron. 47, 1163 (2011)

64. Chao Chen, Yong-Sen Yu, Rui Yang, Lei Wang, Jing-Chun Guo, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Monitoring thermal effect in femtosecond laser interaction with glass by fiber Bragg grating, IEEE J. Lightwave Technol. 29, 2126 (2011).

63. Jin-Feng Ku, Qi-Dai Chen, Ran Zhang, and Hong-Bo Sun, Whispering-gallery-mode micro-disk lasers produced by femtosecond laser direct writing, Opt. Lett. 36, 2871 (2011).

62. Dong Wu, Yong-Biao Zhao, Si-Zhu Wu, Yue-Feng Liu, Hao Zhang, Shuai Zhao, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Dong-Ge Ma, and Hong-Bo Sun, Simultaneous efficiency enhancement and self-cleaning effect of white organic light-emitting devices by flexible antireflective films, Opt. Lett. 36, 2635 (2011).

61. Ling-Yun Pan, Yong-Lai Zhang, Hai-Yu Wang, Hong Liu, Jing-Shan Luo, Hong Xia, Lei Zhao, Qi-Dai Chen, Shu-Ping Xu, Bing-Rong Gao, Li-Min Fu, and Hong-Bo Sun, Hierarchical self-assembly of CdTe quantum dots into hyperbranched nanobundles: Suppression of biexciton Auger recombination, Nanoscale 3, 2882 (2011).

60. Xian-Bin Li, Xiu-Quan Liu, Xin Liu, Dong Han, Ze Zhang, Xiao-Dong Han, Hong-Bo Sun, and Sheng-Bai Zhang, Role of electronic excitation in the amorphization of Ge-Sb-Te alloys, Phys. Rev. Lett. 107, 015501 (2011).

59. Ying Jiang, Hai-Yu Wang, Hai Wang, Bing-Rong Gao, Ya-Wei Hao, Yu Jin, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon enhanced fluorescence of dye molecules on metal grating films, J. Phys. Chem. C 115, 12636 (2011).

58. Hai Wang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Ying Jiang, Zhi-Yong Yang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, Xiao-Bo Du, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon enhanced absorption dynamics of Regioregular Poly(3-hexylthiophene) (RR-P3HT), Appl. Phys. Lett. 98, 251501 (2011).

57. Jie Yang, Hong-Hua Fang, Ran Ding, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, High quality large size organic crystals prepared by improved physical vapor growth technique and their optical gain properties, J. Phys. Chem. C. 115, 9171 (2011).

56. Hai Wang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Lei Wang, Zhi-Yong Yang, Xiao-Bo Du, Qi-Dai, Chen, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Exciton diffusion and charge transfer dynamics in nano phase-separated P3HT:PCBM blend films, Nanoscale 3, 2280 (2011) .

55. Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Lu Chen, Hai-Wang, Yue-Feng Liu, Yu Jin, Yu-Bai, Yu-Qing Zhong, and Hong-Bo Sun, The role of Fe3O4 as a p-dopant in improving the hole injection and transport of organic light-emitting devices, IEEE J. Quantum Electron. 47, 591 (2011). 

54. Ru-Long Jin, Han Yang, Yan-Hao Yu, Di Zhao, Jia Yao, Feng Zhu, Qi-Dai Chen, Mao-Bin Yi, and Hong-Bo Sun, Ultrahigh sensitivity electric field detection with a liquid electrooptical film, Opt. Lett. 36, 1158 (2011). 

53. Ye Tian, Yong-Lai Zhang, Hong Xia, Li Guo, Jin-Feng Ku, Yan He, Ran Zhang, Bin-Zong Xu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Solvents response of polymers for micromachine manipulation, Phys. Chem. Chem. Phys.13, 4835 (2011).

52. Ru-Long Jin, Han Yang, Di Zhao, Feng Zhu, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, Mao-Bin Yi, and Hong-Bo Sun, Tapered and tip-grounded waveguide electro-optical micro-sensors, IEEE Photon. J. 3, 57 (2011).

51. Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Hai Wang, Yue-Feng Liu, Lu Chen, Yu Jin, Yu-Qing Zhong, Yu Bai, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Efficiency enhancement in organic light-emitting devices with a magnetic doped hole-transport layer, IEEE Photon. J. 3, 26 (2011)

50. Dong Wu, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Jia Yao, Xi Yao, Li-Gang Niu, Jiang-Nan Wang, Lei Jiang, and Hong-Bo Sun, Curvature-driven reversible in-situ switching from pinned to roll-down surperhydrophobic states for water droplet transportation, Adv. Mater. 23, 545 (2011).

49. Lu Zhang, Fan Zhang, Wen-Fei Dong, Jun-Feng Song, Qi-Sheng Huo, and Hong-Bo Sun, Magnetic-mesoprous Janus particles, Chem. Commun. 47, 1225 (2011). 

48. Ji-Hong Zhao, Wen Su, Qi-Dai Chen, Ying Jiang, Zhan-Guo Chen, Gang Jia, and Hong-Bo Sun, Strain at native SiO2/Si(111) interface characterized by strain-scanning second-harmonic generation, IEEE J. Quantum Electron. 47, 55 (2011). 2010
class="content_pub"

Papers of 2010

47. Ji-Hong Zhao, Bu-Wen Cheng, Qi-Dai Chen, Wen Su, Ying Jiang, Zhan-Guo Chen, Gang Jia, and Hong-Bo Sun, Near-infrared femtosecond laser for studying the strain in Si1-xGex alloy films via second-harmonic generation, IEEE Photon. J. 2, 974  (2010).

46. Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Designable 3D nanofabrication by femtosecond laser direct writing, Nano Today 5, 435 (2010). 

45. Dong Han, Damien West, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Hong-Bo Sun, and Sheng-Bai Zhang, Impurity doping in SiO2: Formation energies and defect levels from first-principles calculations, Phys. Rev. B 82, 155132 (2010)

44. Ye Tian, Yong-Lai Zhang, Jin-Feng Ku, Yan He, Bin-Bin Xu, Qi-Dai Chen, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, High performance magnetically controllable microturbines, Lab Chip 10, 2902  (2010).

43. Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Yu-Qing Zhong, Yue-Feng Liu, Hai Wang, Yu Jin, Yu Bai, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Efficient top-emitting organic light-emitting devices using Fe3O4 modified Ag anode, Org. Electron. 11, 1891 (2010).

42. Hong-Hua Fang, Bin Xu, Qi-Dai Chen, Ran Ding, Fei-Peng Chen, Jie Yang, Rui Wang, Wen-Jing Tian, Jing Feng, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Two-photon absorption and spectral narrowed light source, IEEE J. Quantum Electron. 46, 1775 (2010).

41. Lu Zhang, Wen-Fei Dong, Zhi-Yong Tang, Jun-Feng Song, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrates of high-density and high-homogeneity hotspots by magneto-metal nanoprobes assembling, Opt. Lett. 35, 3297 (2010).

40. Hong-Hua Fang, Jie Yang, Ran Ding, Qi-Dai Chen, Lei Wang, Hong Xia, Jing Feng, Yu-Guang Ma, and Hong-Bo Sun, Polarization dependent two-photon properties in an organic crystal, Appl. Phys. Lett. 97 101101 (2010).

39. Bin-Bin Xu, Hong Xia, Li-Gang Niu, Yong-Lai Zhang, Kai Sun, Qi-Dai Chen, Ying Xu, Zhi-Qiu Lv, Zhi-Hong Li, Hiroaki Misawa, and Hong-Bo Sun, Flexible nanowiring of metal on nonplanar substrates by femtosecond-laser-induced electroless plating, Small 6, 1762 (2010).

38. Hong Xia, Juan Wang, Ye Tian, Qi-Dai Chen, Xiao-Bo Du, Yong-Lai Zhang, Yan He, and Hong-Bo Sun, Ferrofluids for fabrication of remotely controllable micro-nanomachines by two-photon polymerization, Adv. Mater. 22, 3204 (2010).

37. Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Ran Ding, Jie Yang, Yu-Guang Ma, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Temporal dynamics of two-photon pumped amplified spontaneous emission in a slab organic crystal, Opt. Lett. 35, 2561 (2010).

36. Dong Wu, Si-Zhu Wu, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Rui Wang, Jun-Feng Song, Hong-Hua Fang, and Hong-Bo Sun, High numerical aperture microlens arrays of close packing, Appl. Phys. Lett. 97 031109 (2010).

35. Si-Zhu Wu, Dong Wu, Jia Yao, Qi-Dai Chen, Jian-Nan Wang, Li-Gang Niu, Hong-Hua Fang, and Hong-Bo Sun, One-step preparation of regular micropearl arrays for two-direction controllable anisotropic wetting, Langmuir 26, 12012 (2010).

34. Juan Wang, Yan He, Hong Xia, Li-Gang Niu, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Yan-Feng Li, Shao-Jiang Zeng, Jian-Hua Qin, Bing-Cheng Lin, and Hong-Bo Sun, Embellishment of microfluidic devices via femtosecond laser micronanofabrication for chip functionalization, Lab Chip 10, 1993 (2010).

33. Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Jie Yang, Hong Xia, Bing-Rong Gao, Jing Feng, Yu-Guang Ma, Hong-Bo Sun, Two-photon pumped amplified spontaneous emission from cyano-substituted oligo(p-phenylenevinylene) crystals with aggregation-induced emission enhancement, J. Phys. Chem. C 114, 11958 (2010).

32. Hong Xia, Jie Yang, Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, Xiao-Qiang Yu, Yu-Guang Ma, Min-Hua Jiang, and Hong-Bo Sun, Efficient two-photon excited amplified spontaneous emission from organic single crystals, ChemPhysChem 11, 1871 (2010).

31. Li Guo, Hong Xia, Hui-Tao Fan, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Tong Zhang, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser direct patterning of sensing materials towards flexible integration of micronanosensors, Opt. Lett. 35, 1695 (2010).

30. Jing Feng, Dan-Dan Zhang, Yue-Feng Liu, Yu Bai, Qi-Dai Chen, Shi-Yong Liu, and Hong-Bo Sun, Magnetic nanofilm of Fe3O4 for highly efficient organic light-emitting devices, J. Phys. Chem. C 114, 6718 (2010).

29. Han Zhao, Remo Proietti Zaccaria, Prabhat Verma, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Validity of the V parameter for photonic quasicrystal fibers, Opt. Lett. 35, 1064 (2010).

28. Xiao-Feng Lin, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Tong Jiang, Wen-Quan Wang, and Hong-Bo Sun, Mask-free production of integratable monolithic micro logarithmic axicon lenses, IEEE J. Lightwave Technol. 28, 1256 (2010).

27. Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Jie Yang, Lei Wang, Ying Jiang, Hong Xia, Jing Feng, Yu-Guang Ma, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Amplified spontaneous emission in the cyano-substituted oligo(p-phenylenevinylene) organic crystals: Effect of excitation wavelength, Appl. Phys. Lett. 96, 103508 (2010).

26. Yong-Lai Zhang, Li Guo, Shu Wei, Yin-Yan He, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, and Feng-Shou Xiao, Direct imprinting of microcircuits on graphene oxides film by femtosecond laser reduction, Nano Today 5, 15 (2010).

25. Ying Jiang, Hai-Yu Wang, Li-Ping Xie, Bing-Rong Gao, Lei Wang, Xu-Lin Zhang, Qi-Dai Chen, Han Yang, Hong-Wei Song, and Hong-Bo Sun, Study of electron-phonon coupling dynamics in Au nanorods by transient depolarization measurements, J. Phys. Chem. C. 114, 2913 (2010).

24. Ru-Long Jin, Han Yang, Di Zhao, Qi-Dai Chen, Zhao-Xu Yan, Mao-Bin Yi, Hong-Bo Sun, Optical probing of electric fields with an electro-acoustic effect towards integrated circuit diagnosis, Opt. Lett. 35, 580 (2010).

23. Dong Wu, Qi-Dai Chen, Jia Yao, Yong-Chao Guan, Jian-Nan Wang, Li-Gang Niu, Hong-Hua Fang, and Hong-Bo Sun, A simple strategy to realize biomimetic surfaces with controlled anisotropic wetting, Appl. Phys. Lett. 96, 053704 (2010).

22. Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Jie Yang, Hong Xia, Yu-Guang Ma, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Two-photon excited highly polarized and directional upconversion emission from slab organic crystals, Opt. Lett. 35, 441 (2010).

21. Dong Wu, Qi-Dai Chen, Hong Xia, Jian Jiao, Bin-Bin Xu, Xiao-Feng Lin, Ying Xu, and Hong-Bo Sun, A facile approach for artificial biomimetic surfaces with both superhydrophobicity and iridescence, Soft Matter 6, 263 (2010).

20. Bing-Rong Gao, Hai-Yu Wang, Ya-Wei Hao, Li-Min Fu, Hong-Hua Fang, Ying Jiang, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Hong Xia, Ling-Yun Pan, Yu-Guang Ma, and Hong-Bo Sun, Time-resolved fluorescence study of aggregation-induced emission enhancement by restriction of intramolecular charge transfer state, J. Phys. Chem. B 114, 128 (2010).2009

Papers of 2009

19. Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Hai Wang, Yu Bai, Qi-Dai Chen, Shi-Yong Liu, and Hong-Bo Sun, Improved hole injection and transport of organic light-emitting devices with an efficient p-doped hole-injection layer, Appl. Phys. Lett.. 95, 263303 (2009).

18. Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, Zhan-Guo Chen, Gang Jia, Wen Su, Ying Jiang, Zhao-Xu Yan, T. V. Dolgova, O. A. Aktsipetrov, and Hong-Bo Sun, Enhancement of second-harmonic generation from silicon stripes under external cylindrical stain, Opt. Lett. 34, 3340 (2009).

17. Hong Xia, Lu Zhang, Qi-Dai Chen, Li Guo, Hong-Hua Fang, Xian-Bin Li, Jun-Feng Song, Xu-Ri Huang, and Hong-Bo Sun, Band-gap controllable photonic crystals consisting of magnetic nanocrystal clusters in a solidified polymer matrix, J. Phys. Chem. C 113, 18542 (2009).

16. Dong Wu, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Jian Jiao, Hong Xia, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, 100% fill-factor aspheric microlens arrays (AMLA) with sub-20-nm precisionIEEE Photon. Technol. Lett. 21, 1535 (2009).

15. Hong Xia, Wen-Yi Zhang, Fang-Fang Wang, Dong Wu, Xiang-Wei Liu, Lei Chen, Qi-Dai Chen, Yu-Guang Ma, and Hong-Bo Sun, Three-dimensional micronanofabrication via two-photon-excited photoisomerization, Appl. Phys. Lett. 95, 083118 (2009).

14. Dong Wu, Qi-Dai Chen, Bin-Bin Xu, Jian Jiao, Ying Xu, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Self-organization of polymer nanoneedles into large-area ordered flowerlike arrays, Appl. Phys. Lett. 95, 091902 (2009).

13. Dong Wu, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Jian-Nan Wang, Juan Wang, Rui Wang, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser rapid prototyping of nanoshells and suspending components towards microfluidic devices, Lab Chip 9, 2391 (2009).

12. Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Yue-Feng Liu, Yu-Qing Zhong, Yu Bai, Yu Jin, Guo-hua Xie, Qin Xue, Yi Zhao, Shi-Yong Liu, and Hong-Bo Sun, Enhanced hole injection in organic light-emitting devices by using Fe3O4 an anodic buffer layer, Appl. Phys. Lett. 94, 223306 (2009).

11. Qi-Dai Chen, Hong-Hua Fang, Bin Xu, Jie Yang, Hong Xia, Fei-Peng Chen, Wen-Jing Tian, and Hong-Bo Sun, Two-photon induced amplified spontaneous emission from needlelike triphenylamine-containing dervative crystals with low threshold, Appl. Phys. Lett. 94, 201113 (2009) .

10. Kenji Takada, Dong Wu, Qi-Dai Chen, Satoru Shoji, Hong Xia, Satoshi Kawata, and Hong-bo Sun, Size-dependent behaviors of femtosecond laser-prototyped polymer micronanowires, Opt. Lett. 34, 566 (2009).

9. Juan Wang, Hong Xia, Bin-Bin Xu, Li-Gang Niu, Dong Wu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Remote manipulation of micronanomachines containing magnetic nanoparticles, Opt. Lett. 34, 581 (2009).

8. Han Zhao, Remo Proietti Zaccaria, Jung-Feng Song, Satoshi Kawata, and Hong-Bo Sun, Photonic quasicrystals exhibit zero-transmission regions due to translational arrangement of constituent parts, Phys. Rev. B 79, 115118 (2009).2008

Papers of 2008

7. Xian-Bin Li, Sukit Limpijumnong, Wei-Quan Tian, Hong-Bo Sun, and Sheng-Bai Zhang, Hydrogen in ZnO revisited: Bond center versus antibonding site, Phys. Rev. B 78, 113203 (2008).

6. Kenji Takada, Koshiro Kaneko, Yu-Dong Li, Satoshi Kawata, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Temperature effects on pinpoint photopolymerization and polymerized micronanostructures, Appl. Phys. Lett. 92, 041902 (2008).

5. Qi-Dai Chen, Xiao-Feng Lin, Li-Gang Niu, Dong Wu, Wen-Quan Wang, and Hong-Bo Sun, Dammann gratings as integratable micro-optical elements created by laser micronanofabrication via two-photon photopolymerization, Opt. Lett. 33, 2559(2008)

4. Koshiro Kaneko, Kazuo Yamamoto, Satoshi Kawata, Hong Xia, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Metal-nanoshelled three-dimensional photonic lattices, .

3. Dong Wu, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Rui Wang, and Hong-Bo Sun, High efficiency multilevel phase-type fractal zone plates, .2007

Papers of 2007

2. Sana Nakanishi, Satoru Shoji, Satoshi Kawata, and Hong-Bo Sun, Giant elasticity of photopolymer nanowires, .

1. Qi-Dai Chen, Dong Wu, Li-Gang Niu, Juan Wang, Xiao-Feng Lin, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Phase lenses and mirrors created by laser micronanofabrication via two-photon photopolymerization, Appl. Phys. Lett. 91, 171105 (2007).