Papers of 2018

319. Yu-Shan Liu, Shuang Guo, Fang-Shun Yi, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Highly flexible organic/inorganic hybrid perovskite light-emitting devices based on an ultrathin Au electrode, Opt. Lett. 43, 5524 (2018).

318. Xue-Peng Zhan, Yi-Jun Wang, Yue Su, Mu-Tian Li, Hong-Wei Zang, Hong Xia, Huai-Liang Xu, Bin Liu and Hong-Bo Sun, Micro-nano-texturing inner surfaces of small-caliber high-aspect-ratio and super-hydrophobic artificial vessels using femtosecond laser filamenting pulses, Adv. Mater. Interf. 5, 1801148 (2018).

317. Ji-Hong Zhao , Chun-Hao Li, Xian-Bin Li , Qi-Dai Chen, Zhan-Guo Chen, and Hong-Bo Sun, NIR photodetector based on nanosecond laser-modified siliconIEEE Trans. Electron. Devices, 65, 4905 (2018).

316. Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Jia-Nan Ma, Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Biomimetic graphene actuators enabled by multi-response graphene oxide paper with pre-tailored reduction gradient, Adv. Mater. Technol. 3, 1800258 (2018).

315. Yu-Qing Liu, Yong-lai Zhang, Zhi-Zhen Jiao, Dong-Dong Han and Hong-Bo Sun, Direct drawing of high-performance capacitive sensors on copying tissuesNanoscale 10, 17002 (2018).

314. Xiang-Yang Ren, Sha Xia, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Xue-Peng Wang, Dan Wang, Zhanguo Chen, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Non-phase-separated 2D B-C-N alloys via molecule-like carbon doping in 2D BN: Atomic structures and optoelectronic properties, Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 23106 (2018).

313. Ran Ding, Xue-Peng Wang, Jing Feng, Xian-Bin Li, Feng-Xi Dong, Wei-Quan Tian, Jia-Ren Du, Hong-Hua Fang, Hai-Yu Wang, Takeshi Yamao, Shu Hotta and Hong-Bo Sun, Clarification of molecular doping mechanism in organic single-crystalline semiconductors and their applications in color-tunable light-emitting devices, Adv. Mater. 30, 1801078 (2018).

312. Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Xue-Peng Wang, and Hong-Bo Sun,Phase-change superlattice materials towards low-power-consumption and high-density data storage: microscopic picture, working principles, and optimization, Adv. Funct. Mater. 28, 1803380 (2018).

311. Yan-Gang Bi, Fang-Shun Yi, Jin-Hai Ji, Wen-Quan Wang, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Ultrathin Au electrodes based on a hybrid nucleation layer for flexible organic light-emitting devices, IEEE Trans. Nanotechnol. 17, 1077 (2018).

310. Bing Han, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Carbon-based photothermal actuators, Adv. Funct. Mater. 28, 1802235 (2018).

309. Zhen-Nan Tian, Qi-Dai Chen, Zhi-Yong Hu, Yi-Ke Sun, Yan-Hao Yu, Hong Xia, Hong-BoSun, Mirror-rotation-symmetrical single-focus spiral zone plates, Opt. Lett. 43, 3116 (2018).

308. Da Yin, Nai-Rong Jiang, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang, Ai-Wu Li, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Mechanically robust stretchable organic optoelectronic devices built using a simple and universal stencil-pattern transferring technology, Light Sci. Appl. 7, 35 (2018).

307. Hao-Bo Jiang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Dong-Dong Han, Yun-Yun Song; Luquan Ren, Hong-Bo Sun,Reed leaf-inspired graphene films with anisotropic superhydrophobicity, ACS Appl. Mater. Interf. 10, 18416 (2018).

306. Bing Han, Yong-Lai Zhang, Lin Zhu, Xu-Hui Chen, Zhuo-Chen Ma, Xu-Lin Zhang, Jian-Nan Wang, Wei Wang, Yu-Qing Liu, Hong-Bo Sun, Direct laser scribing of AgNPs@RGO biochip as a reusable SERS sensor for DNA detection, Sens. Actuators B 270, 500 (2018).

305. Xin Chen, Zhuo Wang, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Yuan-Yuan Yue, Hai Wang, Xue-Peng Wang, Andrew T. S. Wee, Cheng-Wei Qiu and Hong-Bo Sun, Investigating the dynamics of excitons in monolayer WSe2 before and after organic super acid treatment, Nanoscale 10, 9436 (2018).

304. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Junhyeok Bang, Xue-Peng Wang, Dong Han, Damien West, Shengbai Zhang and Hong-Bo Sun, Directional forces by momentumless excitation and order-to-order transition in Peierls-distorted solids: The case of GeTe, Phys. Rev. Lett. 120,185701 (2018).

303. Chun-Hao Li, Xue-Peng Wang, Ji-Hong Zhao, De-Zhong Zhang, Xin-Yue Yu, Xian-Bin Li, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Sheng-Ping Ruan, and Hong-Bo Sun, Black silicon IR photodiode supersaturated with nitrogen by femtosecond laser irradiation, IEEE Sensor J. 18,3595 (2018).

302. Yang Chen, Nan Zhang, Yun-Fei Li, Yan-Gang Bi, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Microscale-patterned graphene electrodes for organic light-emitting devices by a simple transfer-pattern strategy, Adv. Opt. Mater. 1701348 (2018).

301. Chun-hao Li, Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Sub-bandgap photo-response of non-doped black-silicon fabricated by nanosecond laser irradiation, Opt. Lett. 43,1710 (2018).

300. Jian-Nan Wang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Jing Feng, Huan Wang, Yan-Hao Yu, Hong-Bo Sun,  Wearable superhydrophobic elastomer skin with switchable wettability, Adv. Funct. Mater. 28,1800625 (2018).

299. Hai Wang, Hai-Yu Wang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Hong-Bo Sun, Fangcheng Huang, Waseem Raja, Andrea Toma, and Remo Proietti Zaccaria, Hybrid-state dynamics of dye molecules and surface plasmon polaritons under ultrastrong coupling regime, Laser Photon. Rev. 12, 1700176 (2018).

298. Xue-Peng Wang, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Electric field analyses on monolayer semiconductors: An example of InSe, Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 6945 (2018).

297. Zhuo-Chen Ma, Qi-Dai Chen, Bing Han, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Femtosecond-laser direct writing of metallic micro/nanostructures: from fabrication strategies to future applications, Small Methods 1700413 (2018).

296. Xiao-Wen Cao, Qi-Dai Chen, Lei Zhang, Zhen-Nan Tian, Qian-Kun Li, Lei Wang, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Single-pulse writing of a concave microlens array, Opt. Lett. 43, 831 (2018).

295. Jian-Nan Wang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Pneumatic smart surfaces with rapidly switchable dominant- and latent-superhydrophobicity, NPG Asia Mater. 10, e470 (2018).

294. Zhen-Nan Tian, Jian-Guan Hua, Feng Yu, Yan-Hao Yu, Hua Liu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Aplanatic zone plate embedded in sapphire, IEEE Photon. Technol. Lett. 30, 509 (2018).

293. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Metal-insulator transition of Ge-Sb-Te superlattice: an electron counting model study, IEEE Trans. Nanotechnol. 17, 140 (2018)

292. Xuan-Yu Zhang, Chao Chen, Yong-Sen Yu, Wei-Hua Wei, Qi Guo, Yong-Yi Chen, Xing Zhang, Lin Qin, Yong-Qiang Ning, Hong-Bo Sun, High-order tilt fiber Bragg gratings with superproposed refractive index modulation, IEEE Photon. J. 10, 7100308 (2018).

291. Zhong-Ming Zheng, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Qi Guo, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser inscribed small-period long-period fiber gratings with dual-parameter sensing, IEEE Sensor J. 18, 1100 (2018).

290. Qiu-Lan Huang, Huai-Liang Xu, Mu-Tian Li, Zhi-Shan Hou, Chao Lv, Xue-Peng Zhan, He-Long Li, Hong Xia, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun. Stretchable PEG-DA hydrogel-based whispering-gallery-mode microlaser with humidity responsiveness, IEEE J. Lightwave Technol. 36, 819 (2018).

289. Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Chao Lv, Hong Xia, Wen-Jing Tian, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, Formation of deep-subwavelength structures on organic materials by femtosecond laser, IEEE J. Quantum Electron. 54, 9200207 (2018).

288. Chao Lv, Xiang-Chao Sun, Hong Xia, Yan-Hao Yu, Gong Wang, Xiao-Wen Cao, Shun-Xin Li, Ying-Shuai Wang, Qi-Dai Chen, Yu-De Yu, and Hong-Bo Sun, Humidity-responsive actuation of programmable hydrogel microstructures based on 3D printingSens. Actuators B 259, 736 (2018).

287. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Wei Quan Tian, Shengbai Zhang, Hong-Bo Sun, Strong electron-polarized atom chain in amorphous phase-change memory Ge-Sb-Te alloy, Acta Mater. 143, 102 (2018).

286. Gong Wang, Hong Xia, Xiang-Chao Sun, Chao Lv, Shun-Xin Li, Bing Han, Qi Guo, Qing Shi, Ying-Shuai Wang and Hong-Bo Sun, Actuator and generator based on moisture-responsive PEDOT: PSS/PVDF composite film,  Sens. Actuators B 255, 1415 (2018).

285. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Jin-Hai Ji, Fang-Shun Yi, Yun-Fei Li, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang and Hong-Bo Sun, Nanostructures induced light harvesting enhancement in organic photovoltaics, Nanophotonics 7, 371 (2018).

284. Wei Guan, Chao Lv, Yi-Shi Xu, Yan-Hao Yu, Hong Xia, Li-Gang Niu, Sen Liu,  Gong Wang, Ying-Shuai Wang and Hong-Bo Sun, Hydrodynamic rotating motion of micromotors from femtosecond laser microfabrication, Sens. Actuators B 259, 97 (2018).