Papers of 2016

244. He-Long Li, Wei Chu, Huai-Liang Xu, Ya Cheng, See-Leang Chin, Kaoru Yamanouchi and Hong-Bo Sun, Simultaneous identification of multi-combustion-intermediates of alkanol-air flames by femtosecond filament excitation for combustion sensing, Sci. Rep. 6, 27340 (2016).

243. Hai Wang, Hai-Yu Wang, Andrea Toma, Taka-aki Yano, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Hong-Bo Sun and Remo Proietti Zaccaria, Dynamics of strong coupling between CdSe quantum dots and surface plasmon polaritons in subwavelength hole array, J. Phys. Chem. Lett. 7, 4648 (2016).

242. Dan Wang, Dong Han, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Nian-Ke Chen, Wei-Quan Tian, Sheng-Bai Zhang and Hong-Bo Sun, Possible n/p-type conductivity of two-dimensional graphene oxide by boron and nitrogen doping: evaluated via constrained excitation, Appl. Phys. Lett. 109, 203113 (2016).

241. Yun-Fei Li, Feng-Xi Dong, Yang Chen, Xu-Lin Zhang, Lei Wang, Yan-Gang Bi, Zhen-Nan Tian, Yue-Feng Liu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, As-grown graphene/copper nanoparticles hybrid nanostructures for enhanced intensity and stability of surface plasmon resonance, Sci. Rep. 6, 37190 (2016).

240. Yue-Feng Liu, Ming-Hui An, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Da Yin, Yi-Fan Zhang, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of organic light-emitting devices with corrugated nanostructures based on soft nano-imprinting lithography, Appl. Phys. Lett. 109, 193301 (2016).

239. Da Yin, Jing Feng, Nai-Rong Jiang, Rui Ma, Yue-Feng Liu and Hong-Bo Sun, Two-dimensional stretchable organic light-emitting devices with high efficiencyACS Appl. Mater. Interf. 8, 31166 (2016).

238. Qian-Kun Li, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Yun-Lu Sun and Hong-Bo Sun, Sapphire-based dammann gratings for UV beam splitting, IEEE Photon. J. 8, 2500208 (2016).

237. Chun-Hao Li, Ji-Hong Zhao, Xin-Yue Yu, Qi-Dai Chen, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Fabrication of black silicon with thermostable infrared absorption by femtosecond laser, IEEE Photon. J. 8, 6805809 (2016).

236. Ming Xu, Jing Feng, Xia-Li Ou, Zhen-Yu Zhang, Yi-Fan Zhang, Hai-Yu Wang and Hong-Bo Sun, Surface passivation of perovskite film by small molecule infiltration for improved efficiency of perovskite solar cellsIEEE Photon. J. 8, 6804807 (2016).

235. Ying-Shuai Wang, Yan Wang, Hong Xia, Gong Wang, Zhen-Yu Zhang, Dong-Dong Han, Chao Lv, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Preparation of Fe3O4-Au–GO nanocomposite for simultaneous treatment of oil /water separation and dye decompositionNanoscale 8, 17451 (2016).

234. Yang Chen, Jing Feng, Feng-Xi Dong, Yun-Fei Li, Yan-Gang Bi, Yuan-Yuan Yue and Hong-Bo Sun, A two-step thermal annealing and HNO3 doping treatment for graphene electrode and its application in small-molecule organic solar cells, Org. Electron. 38, 35 (2016).

233. Wen-Gang Yao, Kai-Min Guan, Zhen-Nan Tian, Jun-Jie Xu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Mode-selecting micro-grating cavity laserIEEE J. Lightwave Technol. 34, 17 (2016).

232. Xia-Li Ou, Ming Xu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Flexible and efficient ITO-free semitransparent perovskite solar cells, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 157, 660 (2016).

231. Zhen-Nan Tian, Xiao-Wen Cao, Wen-Gang Yao, Pei-Xin Li, Yan-Hao Yu, Gen Li, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Hybrid refractive-diffractive optical vortex microlens IEEE Photon. Technol. Lett. 28, 2299 (2016).

230. Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Jia-Nan Ma, Yu-Qing Liu, Bing Han and Hong-Bo Sun, Light mediated manufacture and manipulation of actuators, Adv. Mater. 28, 8328 (2016).

229. Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Kai-Jiao Li, Ming Xu, Hai Wang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Perovskite-cavity complex: the modulated optical characteristics of organometallic halide perovskite CH3NH3PbIxCl3-x doped in length tunable optical micro-cavitiesJ. Phys. Chem. C120, 13295 (2016).

228. Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Yan-Xia Zhang, Ya-Wei Hao, Chun Sun, Yu Zhang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, The Role of trap-assisted recombination in luminescent properties of organometal halide CH3NH3PbBr3 perovskite films and quantum dots, Sci. Rep. 6, 27286 (2016).

227. Si-Ming Sun, Yun-Lu Sun, Bo-Yuan Zheng, Pan Wang, Zhi-Shan Hou, Wen-Fei Dong, Lei Zhang, Qi-Dai Chen, Li-Min Tong and Hong-Bo Sun, Protein-based Y-junction optical micro-splitters with environment-stimulus-actuated adjustments, Sens. Actuators B 232, 571 (2016).

226. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Jin-Hai Ji, Yang Chen, Yu-Shan Liu, Yun-Fei Li, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang and Hong-Bo Sun,Ultrathin and ultrasmooth Au films as transparent electrodes in ITO-free organic light-emitting devices, Nanoscale 8, 10010 (2016).

225. Yun-Cheng Ma, Lei Wang, Kai-Min Guan, Tong Jiang, Xiao-Wen Cao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun,Silicon-based suspended structure fabricated by femtosecond laser direct writing and wet etching, IEEE Photon. Technol. Lett. 28, 1605 (2016).

224. Da Yin, Jing Feng, Rui Ma, Yue-Feng Liu, Yong-Lai Zhang, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun,Efficient and mechanically robust stretchable organic light-emitting devices by a laser-programmable buckling process, Nat. Commun. 7,11573 (2016).

223. Huan Wang, Yong-Lai Zhang, Xia Hong, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Photodynamic assembly (PDA) of nanoparticles (NPs) towards flexible patterningNanoscale Horizons 1, 201 (2016).

222. Qian-Kun Li, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Xue-Qing Liu, Yun-Lu Sun, Qi-Dai Chen, Ji-An Duan and Hong-Bo Sun, Sapphire-based Fresnel zone plate fabricated by femtosecond laser direct writing and wet etching, IEEE Photon. Technol. Lett. 28, 1290 (2016).

221. Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, Bing Han, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Surface and interface engineering of graphene oxides film by controllable photoreduction, Chem. Rec. 16, 1244 (2016).

220. Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Yun-Fei Li, Yu-Qing Liu, Chun-Hao Li and Hong-Bo Sun, Bioinspired few-layer graphene films prepared by template-directed chemical vapor deposition on femtosecond laser-structured Cu foilLaser Photon. Rev. 10, 441 (2016).

219. Jiang-Lin Du, Hai-Yu Wang, Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Yu-Bin Song, Bai Yang and Hong-Bo Sun, Insight into the effect of functional groups on visible-fluorescence emissions of graphene quantum dots, J. Mater. Chem. C 4, 2235 (2016).

218. Jia-Ren Du, Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Xian-Yin Wang, Hai-Ling Tu and Hong-Bo Sun, Exploring long-wave infrared transmitting materials with AxBy form: First-principles gene-like studiesSci. Rep. 6, 21912 (2016).

217. Yu-shan Liu, Jing Feng, Xia-Li Ou, Hai-feng Cui, Ming Xu and Hong-Bo Sun, Ultrasmooth, highly conductive and transparent PEDOT:PSS/silver nanowire composite electrode for flexible organic light-emitting devicesOrg. Electron. 31, 247 (2016).

216. Chao Lv, Hong Xia, Wei Guan, Yun-Lu Sun, Zhen-Nan Tian, Tong Jiang, Ying-Shuai Wang, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Katsuhiko Ariga, Yu-De Yu and Hong-Bo Sun, Integrated optofluidic-microfluidic twin channels: toward diverse application of lab-on-a-chip systemsSci. Rep. 6, 19801 (2016).

215. Yun-Lu Sun, Si-Ming Sun, Bo-Yuan Zheng, Zhi-Shan Hou, Pan Wang, Xu-Lin Zhang, Wen-Fei Dong, Lei Zhang, Qi-Dai Chen, Li-Min Tong and Hong-Bo Sun, Protein-based multi-mode interference optical micro-splittersIEEE Photon. Technol. Lett. 28, 629 (2016).

214. Xue-Peng Zhan, Xu-Lin Zhang, Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu and Hong-Bo Sun, Plasmon-photon coupled modes lasing in a silver-coated hemisphereIEEE Photon. Technol. Lett. 28, 351 (2016).