Papers of 2021


401. Shu-Wen Zheng, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Chen-Yu Xu, Yang Luo and Hong-Bo Sun 

Observation of quantum-confined exciton states in monolayer WS2 quantum dots by ultrafast spectroscopy†


400. Shu-Wen Zheng, Hai-Yu Wang, Lei Wang, Yang Luo, Bing-Rong Gao and Hong-Bo Sun 

Observation of robust charge transfer under strain engineering in two-dimensional MoS2-WSe2 heterostructures† 


399. XIN CHEN, ZHENG-SHUN LI, HAI-YU WANG, LEI WANG,YUAN-YUAN YUE,YAN-XIA ZHANG,JIANG-LIN DU,YAN WANG,AND HONG-BO SUN, Femtosecond transient absorption spectroscopic study on the electronic structures of graphene oxides, graphene oxide nanoribbons and graphene quantum dots, Vol. 11, No. 10 / 1 Oct 2021 / Optical Materials Express 3486


398. Xin Chen, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Xue-Peng Wang, Yang Luo, Hong-Bo Sun, Electronic structure evolution and exciton energy shifting dynamics in WSe2: from monolayer to bulk, Journal of Physics D: Applied Physics (2021).

 

397. Fu-Yan Dong, Su Xu, Wenrui Guo, Nai-Rong Jiang, Dong-Dong Han, Xing-Yi He, Liu Zhang, Zuo-Jia Wang, Jing Feng, Wenming Su, Hong-Bo Sun, Solar-energy camouflage coating with varying sheet resistance, Nano Energy 77 (2020) 1050957.

396. Qin-Cheng Zhu, Yu Liu, Ming-Hui An, Ran Ding, Gao-Da Ye, Xi Gai, Hai Wang, Ming-Xu Du, Shuo-Nan Chen, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Enhanced performance of white organic light-emitting devices based on ambipolar white organic single crystals, 


395. Shuai Xu, Hua Fan, Zhen-ze Li, Jian-guan Hua, Yan-hao Yu, Lei Wang, Qi-dai Chen, Hong-bo Sun, Ultrafast laser-inscribed nanogratings in sapphire for geometric phase elements,Optics Letters 46 (3), 536-539(2021).


394. Xue-Peng Pan, Qi Guo, Yuan-Da Wu, Shan-Ren Liu, Bo Wang, Xin-Yu Ming, Yong-Sen Yu, Hong-Bo Sun, Femtosecond laser inscribed chirped fiber Bragg gratings, Opt. Lett. (2021)


393. Yi-Ming Lu, Xue-Qing Liu, Lin Zhu, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Vector subtractive manufacturing technology for laser rapid fabrication, Opt. Lett. (2021)


392. Yu-Ting Liu, Xian-Bin Li, Hui Zheng, Nian-Ke Chen, Xue-Peng Wang, Xu-Lin Zhang, Hong-Bo Sun, and Shengbai Zhang, High-Throughput Screening for Phase-Change Memory Materials,  .


391. Yuan-Yuan Yue, Zhuo Wang, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Yang Chen, Dan Wang, Qi-Dai Chen, Bing-Rong Gao, Andrew T S Wee, Cheng-Wei Qiu, and Hong-Bo Sun, Many-particle induced band renormalization processes in few- and mono-layer MoS2, .


390. Nai-Rong Jiang, Yi-Fan Wang, Qing-Feng Dong, Cheng-Da Ge, Zi-Qi Yang, Da Yin, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency and mechanical robustness of flexible perovskite solar cells by using HPbI3 additive, Solar RRL. 2000821 (2021).


389. Ming-Hui An, Ran Ding, Gao-Da Ye, Qin-Cheng Zhu, Ya-Nan Wang, Bin Xu, Mei-Li Xu, Xue-Peng Wang, Wei Wang, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Controllable molecular doping in organic single crystals toward high-efficiency light-emitting devices, .


388. Chi Ma, Xiu-Min Gao, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xue-Mei Wen, Xu-Lin Zhang, Da Yin, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Capillary force-induced printing of stretchable and mechanically stable silver nanowire electrodes with highly ordered alignment for ultra-flexible organic light-emitting devices, IEEE T.Nanotechnol. 20, 99 (2021).

 

387. Feng Yu, Li-Cheng Wang, Yang Chen, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian, Xi-Feng Ren, Hong-Bo Sun, Polarization independent quantum devices with ultra-low birefringence glass waveguides, J. Lightw.Technol. 39, 1451 (2021).


386. Ze-Zheng Li, Xiao-Yan Li, Feng Yu, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian, Hong-Bo Sun, Circular cross-section waveguides processed by multi-foci shaped femtosecond pulses, Opt. Lett. 46, 520 (2021).


385. Yu-Qing Liu, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Jiang-Wei Mao, Jia-Nan Ma, Yong-Lai Zhang, and Hong-Bo Sun, Bioinspired soft robots based on the moisture-responsive graphene oxide,


384. Zhi-Yong Hu, Hang Ren, Hong Xia, Zhen-Nan Tian, Jin-Lei Qi, Mao Wen, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Two-photon polymerization nanomanufacturing based on the definition-reinforcement-solidification (DRS) strategy,  J. Lightw. Technol. 2021.