Papers of 2008

7. Xian-Bin Li, Sukit Limpijumnong, Wei-Quan Tian, Hong-Bo Sun, and Sheng-Bai Zhang, Hydrogen in ZnO revisited: Bond center versus antibonding site, Phys. Rev. B 78, 113203 (2008).

6. Kenji Takada, Koshiro Kaneko, Yu-Dong Li, Satoshi Kawata, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Temperature effects on pinpoint photopolymerization and polymerized micronanostructures, Appl. Phys. Lett. 92, 041902 (2008).

5. Qi-Dai Chen, Xiao-Feng Lin, Li-Gang Niu, Dong Wu, Wen-Quan Wang, and Hong-Bo Sun, Dammann gratings as integratable micro-optical elements created by laser micronanofabrication via two-photon photopolymerization, Opt. Lett. 33, 2559(2008)

4. Koshiro Kaneko, Kazuo Yamamoto, Satoshi Kawata, Hong Xia, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Metal-nanoshelled three-dimensional photonic lattices, Opt. Lett. 33, 1999 (2008).

3. Dong Wu, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Rui Wang, and Hong-Bo Sun, High efficiency multilevel phase-type fractal zone plates, Opt. Lett. 33, 2913 (2008).